Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:167 (2008-2009)
Innlevert: 27.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Mener statsråden at dagens praksis fra Patentstyret er holdbar, der registreringshaver først varsles etter at varemerkeregistreringen har gått ut etter 10 år og da med et gebyr, og vil statsråden sørge for at for fremtiden vil registreringshaver av varemerker få informasjon før den 10 årlige registreringsperioden utgår, og ikke bare i etterkant med forsinkelsesgebyr?

Begrunnelse

Det følger av lov om varemerkinger § 23a at en registrering av varemerke kan fornyes etter begjæring fra registreringshaver for ti år om gangen. Slik praksis er i dag fra Patentstyret gis det ikke noe varsel til registreringshaver om at varemerkeregistreringen må fornyes, dette skjer først i etterkant av at perioden på 10 år utgår og da som et varsel med forsinkelsesgebyr og med opplysning om at registreringen vil opphøre uten mulighet for gjenopptakelse.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg viser til spørsmål nr. 167 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg om Patentstyrets praksis knyttet til varsling av utløp av varemerke-registreringer. Jeg kan opplyse om at det ikke medfører riktighet at en registreringshaver av et varemerke ikke mottar varsel om registreringens utløp før etter at den er utløpt. Patentstyret har som fast praksis å varsle registreringshaver om at varemerke-registreringen utløper før utløpsdato. Varslingsbrevet sendes ca. to måneder før registreringen utløper og inneholder også informasjon om hva innehaver skal gjøre for å fornye registreringen. Dersom varemerkeregistreringen ikke blir fornyet før utløpsdato sender Patentstyret i tillegg en påminnelse om at registreringen kan fornyes i løpet av en respittperiode på 6 måneder fra utløpsdato. Hvis registreringen fornyes i respittperioden påfaller det et ekstra gebyr.

Dette er en praksis som Patentstyret har hatt i lengre tid. Informasjon om praksisen finnes også i serviceerklæringen på Patentstyrets hjemmeside www.patentstyret.no.