Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:179 (2008-2009)
Innlevert: 28.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Riksrevisjonens rapport Dokument nr. 1 (2008-2009) fremkommer det at Secora AS som staten eier, tildelte et advokatoppdrag til et av sine egne styremedlemmer. At et styre tildeler oppdrag til egne styremedlemmer er svært uheldig, noe Riksrevisjonen påpeker og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité også advarer mot.
Er statsråden enig i kritikken fra Riksrevisjonen og hvor stort beløp utgjør oppdraget?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Da det i 2007 ble reist spørsmål om Secora AS hadde foretatt uregelmessigheter under prosjektet ”Ren Oslofjord”, iverksatte styret straks tiltak. Flere eksterne aktører som Det Norske Veritas (DNV), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Wikborg Rein Advokatfirma (WR) ble engasjert for å gjennomgå prosedyrer i selskapet, kartlegge mulige miljøkonsekvenser og vurdere juridiske sider av saken.

Secora AS har en liten administrasjon. Styret består av fem medlemmer. Sakens omfang gjorde det nødvendig å raskt engasjere bistand med juridisk kompetanse og erfaring til å håndtere kontakt mellom selskapet og eksterne aktører.

Et av styremedlemmene har, i tillegg til god kjennskap til selskapet, juridisk ekspertise samt bred erfaring fra krisehåndtering og granskningssituasjoner fra ulike sider. Advokatfirmaet som det aktuelle styremedlemmet er ansatt i ble derfor engasjert av styret til en timepris på 2200 kr eks mva mot vanlig timepris på 2600 kr eks. mva. Firmaet var engasjert fra 13. september 2007 frem til 14. mars 2008, til en samlet pris på 674.850,- kr eks mva. Det var det nevnte styremedlemmet som håndterte oppdraget.

Styret i Secora AS var av den oppfatning at styrets ansvar til å ivareta en uavhengig kontrollfunksjon ovenfor selskapets ledelse på vegne av eierne, ikke var til hinder for tildeling av oppdraget til advokatfirmaet hvor styremedlemmet er ansatt. Styret vurderte videre prinsippene omtalt av stortingsrepresentant Korsberg som uttrykk for en hovedregel med mulighet for å gjøre unntak i spesielle situasjoner. Med bakgrunn i den vanskelige situasjonen selskapet og dets administrasjon befant seg i, og med de alvorlige konsekvenser dette kunne få både for selskapet, ansatte, prosjektet mv., ble det lagt til grunn etter en grundig helhetsvurdering at det likevel var mest hensiktsmessig å engasjere advokatfirmaet/det aktuelle styremedlemmet i saken.

Riksrevisjonen bemerker i Dokument nr. 1 (2008–2009) bl.a. at ”styret i Secora AS ikke burde gitt advokatoppdrag til et medlem i styret, og at departementet i forvaltningen av eierinteressene i sine selskaper bør følge opp at styremedlemmer ikke får honorerte oppdrag eller på annen måte svekker styrets uavhengighet”.

Merknaden fra Riksrevisjonen vil bli fulgt opp.

Forvaltning av statens eierinteresser i Secora AS ble per 1. juli 2008 overført fra Fiskeri- og kystdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. Nærings- og handelsdepartementet vil evaluere styrets kompetansebehov, kompetanseprofil og sammensetning opp mot selskapets strategi og fremtidige utfordringer. Styrets arbeid frem til nå vil være en av faktorene i denne vurderingen.