Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:186 (2008-2009)
Innlevert: 29.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hva vil statsråden gjøre for å kartlegge forurensningsproblemene ved Hjerkinn gruver, når kan slik kartlegging foreligge, og hvilke tiltak på kort og lang sikt tenker statsråden kan iverksettes?

Begrunnelse

I de senere dager har det kommet meget bekymringsfull informasjon vedrørende forurensing fra de nedlagte Hjerkinn guver i Dovre kommune. Død fisk og misfarget vann er konstatert. Det er også på det rene at vannstanden i sjaktene er vesentlig høyere enn forventet. Med beliggenhet i hjertet av Dovrefjell nasjonalpark sier det seg selv at noe må gjøres med sikte på en varig opprydding. Så vidt vites foreligger det i dag ingen konkrete planer for hvordan situasjonen skal håndteres, blandt annet fordi vannstanden ikke var forventet å bli over kritisk nivå før år 2030. Enkelte fagfolk hevder i dag at området kan bli sterkt skadet i forhold til vegetasjon og fauna i løpet av noen få år dersom tiltak ikke iverksettes. Det synes åpenbart at kartlegging av forurensingsproblemene må iverksettes straks med sikte på iverksettelse av tiltak allerede til neste år.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Utgangspunktet ved fare for forurensning er at den ansvarlige for forurensningen skal sørge for tiltak for å hindre at forurensning inntrer. Har forurensningen inntrådt, skal den ansvarlige sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen, jf. forurensningsloven § 7. Dersom det anses nødvendig, kan forurensningsmyndigheten etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd pålegge den ansvarlige å treffe tiltak.

Under en rutinekontroll 21. oktober 2008 ble det oppdaget at Tverrfjellet gruver på Hjerkinn var fylt med vann opp til nivået for gruvegangen. Statskog er tiltakshaver og grunneier i gruveområdet, mens Statens forurensningstilsyn (SFT) er forurensningsmyndighet i slike saker. Statskog varslet den 22. oktober 2008 andre relevante myndigheter, herunder Bergvesenet og SFT, om hendelsen.

Dagen etter ble gruven befart av Statskog og Bergvesenet, og det ble tatt vannprøver. Analyseresultatene fra vannprøvene vil foreligge innen kort tid og vil gi grunnlag for en forsvarlig vurdering av hvilke tiltak som må iverksettes i området.

Det har ikke vært ventet at gruven skulle få overløp før ca. år 2030. Det har vært planlagt overvåkning av vannstand og vannkvalitet i gruven fra år 2013. Statskog arbeider nå med å få på plass et kontroll- og overvåkningsprogram snarest mulig for å kunne følge opp den nye situasjonen.

Foreløpig er det usikkert hva som er årsaken til at gruven har blitt vannfylt raskere enn forventet. En bredere teknisk befaring som er planlagt gjennomført i uke 45, vil kunne gi et bedre bilde av dette.

Jeg er svært opptatt av at forurensningssituasjonen i området ivaretas. SFT er i løpende dialog med Statskog og Bergvesenet i denne saken, og vurderer fortløpende behovet for eventuelle ytterligere tiltak.