Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:191 (2008-2009)
Innlevert: 30.10.2008
Sendt: 30.10.2008
Besvart: 06.11.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): DN beskriver 29.10 at Eksportfinans står overfor et mulig mislighold på 415 millioner mot Glitnir og at Kommunekreditt gir flere nei-svar på lånehenvendelser fra kommunesektoren enn tidligere. Eksportfinans har hatt betydelige tap knyttet til finanskrisen og gjennomført to emisjoner.
Hvordan vurderer Regjeringen situasjonen i Eksportfinans og Kommunekreditt, og hva vil Regjeringen gjøre for å sikre at disse to institusjonene fungerer hensiktsmessig i en tid med krevende forhold i finansmarkedet?

Begrunnelse

Eksportfinans eies av banker som opererer i Norge, samt den norske stat. Konsernet ble etablert i 1962, og består i dag av nærmere 100 høyt kvalifiserte medarbeidere. Utlånsvirksomheten er innedelt i utlån til eksportsektoren og deres kunder, samt utlån til offentlig sektor.
Eksportfinansiering tilbys utenlandske kjøpere for at de skal velge å kjøpe norske varer og tjenester. Det gis også lån til norske kjøpere med utpreget internasjonalvirksomhet (eksempelvis rederi med valutainntjening). I en tid med krevende finansmarkeder er denne type eksportfinansiering viktigere enn tidligere for å sikre aktivitet i norsk næringsliv.
Eksportfinans' heleide datterselskap Kommunekreditt Norge AS ble kjøpt fra Kreditkassen i 1999. Kommunekreditt tilbyr finansiering og rådgivning til offentlig sektor og virksomheter tilknyttet offentlige oppgaver.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Eksportfinans ASA har som oppgave å tilby konkurransedyktig finansiering til norsk eksportnæring og deres kunder, samt til kommuner, fylkeskommuner og annen offentlig virksomhet gjennom det heleide datterselskapet Kommunekreditt Norge AS. Eksportfinans forvalter også den OECD-regulerte avtalen for offentlig støttet eksportfinansiering (den såkalte ”108-ordningen”) på vegne av Nærings- og handelsdepartementet. Eksportfinans er i hovedsak et privateid selskap, hvor 26 forretnings- og sparebanker eier 85 pst. av aksjene. Gjennom en rettet emisjon i 2001 ble staten eier av 15 pst. av aksjene.

Eksportfinans fikk tidlig merke konsekvensene av finansuroen gjennom urealiserte verdifall i selskapets verdipapirportefølje. Staten har ved to anledninger tidligere i år, etter vedtak i Stortinget, sammen med de andre eierne bidratt til å styrke Eksportfinans. Staten har tilført selskapet 180 mill. kroner i ny egenkapital og deltar proporsjonalt med eierandelen i en garantiordning som beskytter Eksportfinans mot ytterligere verdifall innenfor en ramme på 5 mrd. kroner.

I september og oktober d.å. har finanskrisen forverret seg både i Norge og internasjonalt og en rekke land har gått inn med statsgaranti for sine banker. Under de rådende markedsforhold er det svært krevende for Eksportfinans å foreta låneopptak med lang løpetid. Videre har høyere innlånskostnader medført at selskapets utlånsvirksomhet til kommunal sektor ikke lenger kan drives på lønnsom basis.

Eksportfinans og datterselskapet Kommunekreditt skal fungere i et kommersielt marked og må tilpasse seg forholdene i markedet. Regjeringen la 12. oktober fram en tiltakspakke rettet mot banknæringen og forholdene i finansmarkedene. Tilsvarende er det internasjonalt under gjennomføring omfattende tiltak for å sikre funksjonaliteten av finansmarkedene. Når disse tiltakene har fått virke vil dette også bedre innlånsforholdene i de markedene hvor Eksportfinans vil låne.

Regjeringen vil kontinuerlig vurdere situasjonen for å legge til rette for at norske eksportbedrifter og kommunal sektor har tilgang til finansiering på konkurransedyktige vilkår. Jeg viser blant annet til at Regjeringen fredag 31. oktober fremmet forslag om å utvide garantirammen i GIEKs alminnelige garantiordning fra 50 til 60 mrd. kroner.