Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:199 (2008-2009)
Innlevert: 31.10.2008
Sendt: 03.11.2008
Besvart: 06.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kraftsituasjonen i Midt-Norge har vært vanskelig over lengre tid. Regjeringen kan ikke vise til noen nye kraftutbygginger av betydning i området. Sentrale rød-grønne politikere mener at blant annet Industrikraft Midt-Norge holder myndighetene for narr og viser mangel på samfunnsansvar når de ikke har begynt å bygge gasskraftverket på Skogn.
Er statsråden enig i dette, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å øke samfunnsmoralen hos berørte aktører, slik at de viser nødvendig samfunnsansvar?

Begrunnelse

I en kronikk om energisituasjonen, publisert blant annet på Kraftnytt.no 08.03.06, skriver Tore Nordtun, energipolitisk talsmann for den rød-grønne fraksjonen i energi- og miljøkomiteen, følgende:

"Etter fire år med handlingslammelse omkring kraftsituasjonen i Norge og utvikling av gasskraftverk ser vi nå handling."

Og:

"Konsekvensene av kraftmangel kan bli uholdbare. Det sender svært negative signaler om videre utvikling av landbasert olje- og gassvirksomhet. Det reiser berettiget tvil om vi greier å ta vare på eksisterende næringsliv. Faren for kraftmangel betyr videre stor risiko ved nyetableringer og det reduserer mulighetene for å trekke til seg ny virksomhet. Den enkelte husstand kan heller ikke leve med for lite kraft eller i verste fall utfall av strømforsyningen."

For Arbeiderpartiet er løsningen klar: Det må bygges ut mer kraft.
Arbeiderpartiet forventer at de som har søkt og fått konsesjon om å bygge gasskraftverk benytter sin konsesjon. Noe annet vil være mangel på samfunnsansvar, og det vil være å holde myndighetene for narr.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det har blitt presentert planer for flere gasskraftprosjekter i Midt-Norge. Industrikraft Midt-Norge har i dag både utslippstillatelse og energikonsesjon for sitt planlagte gasskraftverk på Skogn, og står derfor fritt til å fatte en investeringsbeslutning. Jeg har imidlertid forståelse for at det er krevende å finne lønnsomhet i prosjektet. Jeg har nylig hatt et møte med ledelsen i Industrikraft Midt-Norge, og har en god dialog med selskapet.

Jeg er svært opptatt av at vi får tilgang på ny kraft i regionen, både gjennom bedret nettilgang og ny produksjon. Utbygging av småkraft- og vindkraftanlegg vil kunne gi viktige bidrag for å øke produksjonen. Kraftledningen til Sverige (Nea-Jarpstrømmen) som skal åpnes høsten 2009 vil forbedre situasjonen vesentlig. Videre arbeider Statnett med en forbindelse fra Ørskog til Fardal. Dette vil være det viktigste enkelttiltaket for ytterligere å bedre kraftsituasjonen i regionen. I tillegg er det nødvendig å ha fokus på energieffektiviserende tiltak både i husholdningene og i næringslivet.