Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:203 (2008-2009)
Innlevert: 03.11.2008
Sendt: 03.11.2008
Besvart: 10.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Jeg viser til oppslag i Dagens Næringsliv den 3. november side 8 og 9 der det fremgår at det er fritt frem for udekket shortsalg i Norge, bare man ikke benytter norskregistrerte meglerhus.
Er finansministeren komfortabel med denne situasjonen, eller vil finansministeren iverksette tiltak som stanser denne muligheten for udekket shortsalg?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Opplysningene i pressen som ligger til grunn for spørsmålet gir ikke det fulle bildet av Kredittilsynets forståelse av regelverket. Jeg viser til Kredittilsynets pressemelding 4. november 2008 med følgende presisering:

"også utenlandske verdipapirforetak må etterleve norske bestemmelser for shortsalg når det utføres grensekryssende virksomhet. Dette innebærer at det kun er i tilfeller hvor norske kunder henvender seg til utenlandske verdipapirforetak at foretakets hjemlands-regler vil gjelde. For alle andre transaksjoner vil norske krav om at shortsalg skal skje på dekket basis gjelde. Dette innebærer at selger må ha sikret tilgang til de aktuelle aksjer, i praksis i form av en låneavtale."

Norsk regelverk for verdipapirforetaks formidling av shortsalg, og verdipapirforetaks eget short-salg, ble endret i 1997. Det ble da åpnet for at verdipapirforetak kan formidle (eller selv foreta) såkalte dekkede shortsalg, det vil si shortsalg hvor investor har tilgang på verdipapirene på avtaletidspunktet. Begrunnelsen for å tillate denne type omsetning gjennom verdipapir-foretak er at dette kan bidra til økt likviditet i verdipapirmarkedene og legge til rette for bedre samspill mellom derivatmarkeder og markeder i de underliggende verdipapirene.

Det er ikke adgang til udekket shortsalg gjennom norsk verdipapirforetak. Det er heller ikke adgang til udekket shortsalg gjennom utenlandsk verdipapirforetak som yter grensekryssende tjenester i Norge når tjenesten utføres her.

Det er etter norsk rett ikke forbud mot at investorer gjennomfører udekket shortsalg når handelen ikke formidles gjennom verdipapirforetak underlagt norsk regelverk. Hvorvidt slikt shortsalg kan formidles gjennom utenlandsk verdipapirforetak som ikke yter tjenesten i Norge, avhenger av regelverket i vedkommende jurisdiksjon.

En annen problemstilling er om shorthandel kan innebære en form for markedsmanipulasjon.

I pressemelding 8. oktober 2008 opplyste Kredittilsynet følgende:

"Kredittilsynet har observert uvanlige markedsbevegelser i enkelte aksjer notert på Oslo Børs, og det kan ikke utelukkes at omfanget av shortsalg i disse noterte instrumentene er stort.

I den situasjonen markedet nå befinner seg med særskilt store kursutslag for aksjer utstedt av finansinstitusjoner, mener Kredittilsynet at verdipapirforetak og investorer opptrer i strid med verdipapirhandelloven § 3-9 om forbudet mot urimelige forretnings-metoder dersom de gjennomfører shortsalg, dekket eller udekket, i slike finansaksjer. Kredittilsynet presiserer at dette er en vurdering basert på den faktiske situasjonen. Kredittilsynet vil følge utviklingen videre herunder om eventuelt andre finansielle instrumenter notert på Oslo Børs bør omfattes. Kredittilsynet vil gi informasjon om når situasjonen etter Kredittilsynets vurdering igjen er slik at shortsalg i aktuelle finansaksjer ikke vil være i strid med forbudet."

Kredittilsynet opplyste 9. oktober 2008 at de la tilsvarende vurdering til grunn i forhold til grunnfondsbevis notert på Oslo Børs.

Verdipapirhandelloven § 3-9 gjelder for enhver, det vil si også for utenlandske investorer og verdipapirforetak som handler på Oslo Børs.

Etter MiFID Art 25 og tilsvarende EØS-regler skal alle EØS-stater kreve at verdipapirforetak hjemmehørende i staten rapporterer utførte transaksjoner i finansielle instrumenter opptatt til handel på regulert marked til sin nasjonale tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten skal sende videre rapporter om transaksjonene til vedkommende lands tilsynsmyndighet. Kredittilsynet skal derfor motta rapporter om transaksjoner i finansielle instrumenter opptatt til handel på norske regulerte markeder utført av verdipapirforetak hjemmehørende i andre EØS-stater. Gjennomføringen av slik transaksjonsrapportering er nå i oppstartsfasen.

Finansdepartementet har i brev 26. september 2008 bedt Kredittilsynet redegjøre for situasjonen i de land hvor det er innført forbud eller andre tiltak mot shortsalg, og vurdere behov for eventuelle norske tiltak (herunder regler) både ut fra hensynet til institusjonene under tilsyn og ut fra hensynet til verdipapirmarkedet. Kredittilsynet har forsikret at arbeidet har høy prioritet, og jeg vil vurdere de forslag eller anbefalinger tilsynet kommer med så snart de foreligger.