Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:222 (2008-2009)
Innlevert: 05.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 17.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Arbeidsinnvandringen har vært sterkt økende og mange innvandrere har uryddige ansettelses- og skatteforhold. Bergen kommune ønsker å etablere et servicesenter etter modell fra Oslo kommune for utenlandske arbeidstakere. Senteret vil være et samarbeid mellom kemner, Skatt Vest, Arbeidstilsynet og politiet. Regjeringen omtaler dette i St.prp. nr. 1 fra finansdepartementet og skriver at det vurderes å etablere flere slike rundt om i landet.
Hvor vil Regjeringen etablere disse, hva er kostnaden og når blir forslaget lagt frem?

Begrunnelse

Byrådet i Bergen har tatt et utmerket initiativ i denne saken for å få en bedre inkludering av utenlandsk arbeidskraft i byen.
Fra byrådets forslag til budsjett 2009 for Bergen kommune, kapittel D – Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling, side 63 under avsnittet om kemneren:
I forbindelse med samlokaliseringen planlegges det å etablere et veiledningskontor for utenlandske arbeidstakere i samarbeid med Skatt Vest. Arbeidsinnvandringen fra utlandet har vært sterkt økende i Bergensregionen de siste årene. Mange av innvandrerne har uryddige ansettelses- og skatteforhold. En av grunnene til dette er at det norske regelverket er komplisert og vanskelig tilgjengelig da mye av informasjonen bare finnes på norsk. Det budsjetteres med 0,3 mill. til tiltaket fra og med 2009, som finansieres ved intern omdisponering i byrådsavdelingen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som antydet av representanten Hansen har servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo vært en suksess. Her møter arbeidsinnvandrerne politiet, Utlendingsdirektoratet, Arbeidstilsynet og skatteetaten på ett felles sted. Det er til vurdering å etablere et tilsvarende servicesenter i Stavanger i løpet av 2009. En styringsgruppe med representanter fra aktuelle etater har anslått kostnadene til etablering og drift av et slikt senter i Stavanger til om lag 7 mill. kroner. Styringsgruppen mener det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å etablere et tilsvarende servicesenter i Kirkenes. Det kan imidlertid være aktuelt å etablere et felles kontaktpunkt som ivaretar informasjons- og saksbehandlingsbehov overfor denne gruppen.

Jeg er kjent med at det lokalt er vurdert et lignende servicesamarbeid mellom offentlige etater også i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Det er positivt at det tas lokale initiativ til samarbeidsløsninger for å bedre servicen overfor brukere av offentlige tjenester. Jeg har ingen bemerkninger til at skatteetaten deltar ved et felles veiledningskontor for utenlandske arbeidstakere i Bergen.