Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:211 (2008-2009)
Innlevert: 04.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 17.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Statsråden har varslet at energimeldingen ikke vil bli lagt frem for Stortinget.
Hvordan vil Regjeringen følge opp arbeidet med økt innsats innen offshore vindkraft?

Begrunnelse

Tidligere olje- og energiminister Aslaug Haga ga energirådet i oppdrag å utarbeide en rapport med anbefalinger knyttet til en eventuell satsing på offshore vindkraft. Energirådets konklusjon er klar. Norges muligheter er store. Erfaringene fra offshore olje og gass, shipping, betongindustri, kabler og fjernstyrt drift til havs vil kunne gi Norge et konkurransefortrinn som kan gjøre det mulig å bygge en ny eksportnæring på området.
Energirådet viser til at en satsing krever økt innsats innen pilotanlegg, utarbeidelse av lov- og regelverk som gir en effektiv myndighetsbehandling, opprettelse av en støtteordning for utviklingen av vindkraft offshore i Norge, vurdere bilaterale avtaler på myndighetsnivå om eksport av fornybar energi og finansiering og en samordnet utbygging av infrastruktur for elektrisitetsoverføring.
Tidligere olje- og energiminister Aslaug Haga lovte å følge Energirådets anbefalinger opp i Regjeringens energimelding. Statsråden har nå varslet at energimeldingen ikke vil bli lagt frem for Stortinget.
Regjeringen er også forpliktet av klimaforliket til å utarbeide en nasjonal strategi for kraftproduksjon fra havmøller.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I klimaforliket ble partene enige om å opprette et nytt demonstrasjonsprogram på 150 mill. kroner for utvikling av havvindmøller og andre umodne energiteknologier. Det vises til omtale av spørsmålet i St.prp. nr. 1 (2008-2009) der Regjeringen legger opp til å følge opp satsing på demonstrasjon av nye teknologier gjennom relevante støtteordninger i Enova og Forskningsrådet.

Som en oppfølging av klimaforliket og Olje- og energidepartementets FoU-strategi Energi 21, er Norges Forskningsråd i ferd med å etablere forskningssentre for miljøvennlig energi. Formålet er å etablere sentre, geografiske eller virtuelle, med en konsentrert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, der forskningsinstitusjoner og næringslivet samarbeider for å finne nye løsninger på utvalgte temaområder, herunder offshore vind. Det er satt av 110 millioner kroner til sentersatsingen i 2009, som skal finansiere 5-7 slike sentre. Endelig valg av sentre ventes i januar-februar 2009.

Gjennom klimaforliket har regjeringen forpliktet seg til å utarbeide en nasjonal strategi for havbasert energiproduksjon. En slik strategi vil blant annet legge grunnlaget for et rettslig rammeverk for hensiktsmessige behandlingsprosesser for havbasert energiproduksjon. I arbeidet med nasjonal strategi vil Energirådets anbefalinger inngå som del av grunnlagsmaterialet. Arbeidet med nasjonal strategi er ikke avhengig av en energimelding og vil bli kommunisert på egnet måte i vårsesjonen.