Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:214 (2008-2009)
Innlevert: 04.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 12.11.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): På bakgrunn av avsløringene av at AOF Sarpsborg hadde rapportert inn for mange kurstimer i perioden 2005-2007 og at dette ble avdekket av lokalavisen, mener da statsråden at det er gode nok kontrollrutiner i forhold til tildeling av tilskudd til studieorganisasjoner, eller vil statsråden sørge for at det etableres sikre rutiner som gjør at ingen studieorganisasjoner kan tilegne seg offentlige midler på urettmessig vis?

Begrunnelse

I juni i år avdekket Sarpsborg Arbeiderblad at AOF hadde innrapportert mistenkelig store mengder med teaterkurstimer i Sarpsborg for 2007. Totalt har AOF Sarpsborg mottatt 1,8 millioner kroner i offentlig tilskudd fra AOF Norge i perioden 2005-2007. Avisoppslaget førte til at AOF Norge innledet tilsyn overfor AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold. Tilsynet førte igjen til at AOF Norge anmeldte AOF Sarpsborg til politiet, og saken er nå under etterforskning. Uten å kommentere denne konkrete saken ytterligere må det være lov å stille seg spørsmålet om det er tilfredsstillende at det faktisk er en journalist som tilfeldig reagerer på høyt kurstimeantall, og som på den bakgrunn innhenter tall fra departementet og lager en reportasje som avslører forholdet. Paraplyorganisasjonen AOF Norge har ikke reagert. VOX har ikke reagert. Departementet har ikke reagert. Spørsmålet er da om vi har et sikkert og godt system som kan avsløre eventuelle svindelforsøk.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Tilskuddet til studieforbund over kap. 254 post 70 forvaltes av Vox etter delegasjon fra departementet.

Det er etablert et samlet system for rapportering, oppfølging og kontroll som skal sikre korrekt forvaltning av statstilskuddet slik at tilskuddet blir brukt i samsvar med lov, forskrifter og forutsetninger gitt i årlige tildelingsbrev. Vox foretar kontroll av årsrapport, årsregnskap og beregningsgrunnlag for tilskudd. Det stilles videre krav til studieforbundenes egen internkontroll, herunder at det foreligger et tilfredsstillende system for å sikre korrekt registrering av studietimer. Som et ledd i kvalitetssikringen skal ekstern revisor i form av en egen særattestasjon foreta kontrollhandlinger av innrapportert beregningsgrunnlag for utbetaling. Årsregnskap og årsberetning skal likeledes undergis revisjon av studieforbundets revisor i tråd med de standarder som gjelder for revisjon. I tillegg gjennomfører Vox tilsyn og foretar herunder stikkprøvekontroller.

AOF Norge har informert Vox løpende siden mistanke om feilrapporteringer ble etablert og AOF Norge gikk til anmeldelse. Vox har herunder mottatt redegjørelse fra AOF Norge i den aktuelle saken. AOF Norge har politianmeldt AOF Sarpsborg.

Vox har videre også gjennomført rutinemessig tilsyn i AOF Norge i september 2008 der studieforbundets system for internkontroll ble gjennomgått.

På bakgrunn av resultatet av etterforskningen og eventuell rettssak og dom vil videre konsekvenser og tiltak bli vurdert. Departementet har praksis for å følge opp med å kreve tilbakebetaling av for mye utbetalt statstilskudd.

Departementet vil i lys av resultatene i denne saken også vurdere om det er behov for å gjøre endringer i systemet for oppfølging og kontroll.

Som ledd i oppfølgingen av NOU 2007:11 ”Studieforbund – læring for livet”, har departementet satt i gang arbeid med en ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet. Denne loven skal erstatte Voksenopplæringsloven av 1976 og vil blant annet regulere studieforbund. I forbindelse med dette arbeidet vil også tilskuddsmodellen for studieforbundene bli vurdert, herunder spørsmål om hvilke kontrollordninger som skal benyttes.