Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:217 (2008-2009)
Innlevert: 04.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 13.11.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre at barnevernsbarna får en tilfredsstillende skolegang?

Begrunnelse

Fylkesmannen har gjennomført en undersøkelse som viser at ved flere barnevernsinstitusjoner i Sør-Trøndelag får ikke barna den skolegangen de har krav på.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: La meg først si at det er uakseptabelt at barn som bor på barneverninstitusjoner ikke får den skolegangen de har krav på. Dette er barn og unge som i utgangspunktet er sårbare, og som trenger en helhetlig oppfølging som inkluderer et godt skoletilbud.

Fylkesmennene har en viktig oppgave når det gjelder kvalitetssikring av grunnopplæringen. Dette skjer gjennom rapportering, vurdering og veiledning. Fylkesmannen utøver dessuten tilsyn, kontrollerer lovligheten av vedtak og behandler klagesaker knyttet til grunnopplæringen. Skolemyndighetene på kommunalt og fylkeskommunalt nivå må følge opp i forhold til sitt ansvar etter opplæringsloven. I denne saken har utdanningsdirektørene hos fylkesmannen tatt opp det manglende tilbudet med de respektive kommuner/fylkeskommuner, og har satt en frist for å rette på forholdene.

Selv om det i denne saken er utdanningsmyndighetene i kommuner og fylkeskommuner som blir kritisert, må barnevernet også ta et ansvar.

Barne- og likestillingsdepartementet har derfor bedt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om å lage rutiner for hvordan etaten skal følge opp barns skolegang i institusjon og fosterhjem. Barneverninstitusjonene skal påse at barna får et godt skoletilbud der de bor og får den skolegangen de har rett til etter opplæringsloven, og skal ikke akseptere et mangelfullt skoletilbud.

Fylkesmennene har ansvar for tilsyn med barneverninstitusjonene. Jeg vil på møte med fylkesmennene i neste uke ta opp at skolegang må bli et viktigere tema i det ordinære tilsynet med barneverninstitusjonene. Tilsynet med barneverninstitusjonene gjennomføres 2-4 ganger per år.