Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:219 (2008-2009)
Innlevert: 04.11.2008
Sendt: 05.11.2008
Besvart: 18.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Aftenposten 24. oktober varsler miljø- og utviklingsminister Erik Solheim at han ønsker å innføre krav om elektrifisering av alle nye oljeinstallasjoner til havs, samt krav om elektrifisering av eksisterende installasjoner der det ikke blir meningsløst dyrt.
Deler olje- og energiministeren oppfatningen til miljøvernminister Erik Solheim?

Begrunnelse

Klimagassutslippene fra oljesektoren utgjør ca. en fjerdedel av Norges klimagassutslipp. I klimaforliket ble partene enig om at arbeidet for å redusere utslippene fra sokkelen skulle intensiveres. Partene ble også enige om at elektrifisering og klimatiltak i petroleumsnæringen skulle omtales i egnet dokument fra Olje- og energidepartementet til Stortinget i 2008. Som part i klimaforliket venter vi fortsatt på en slik omtale.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg viser til at Stortinget har vedtatt at det for alle nye feltutbygginger og større modifikasjoner på eksisterende installasjoner på norsk sokkel skal utredes om kraft fra land er hensiktsmessig. Det skal legges frem en oversikt over energimengden og kostnadene ved å forsyne innretningen med kraft fra land fremfor å bruke gassturbiner til havs.

Det er per i dag flere felt som får hele eller deler av kraftforsyninga fra land. Installasjonene på Troll A og Ormen Lange blir i dag forsynte med kraft fra el-nettet, mens Valhall videreutvikling og Gjøa-feltet er vedtatt utbygd med kraft fra land. Totalt blir nærmere 40 pst. av norsk gass produsert med kraft fra land. Rettighetshaverne i Goliat har også lagt opp til delvis elektrifisering. Ved en utbygging vil dette redusere CO2-utslippene fra Goliat betydelig. Etter planen skal utbyggingsplanen for Goliat behandles i Stortinget til våren. For nye utbyggingsprosjekter etterspør myndighetene på et tidlig tidspunkt(i god tid før konseptvalg tas) mulighetene for å elektrifisere anleggene med kraft fra land og har en tett dialog med operatøren/rettighetshaverne i denne fasen. Dette var tilfelle både i forbindelse med utbygging av Gjøa, Goliat og Valhall.

Regjeringen tok i fjor initiativ til å få en fornyet gjennomgang av kostnadene ved å forsyne eksisterende petroleumsinstallasjoner på norsk kontinentalsokkel med kraft fra land. Rapporten ”Kraft fra land til norsk sokkel” ble utarbeidet av Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens forurensningstilsyn og Petroleumstilsynet, og ble overrakt Regjeringen 4. januar 2008. Rapporten vurderer tilknytning av eksisterende petroleumsanlegg på sokkelen til kraftforsyningen på land opp mot muligheter, kostnader og miljøvirkninger. Beregningene i rapporten viser at tiltakskostnaden for å elektrifisere eksisterende innretninger på norsk sokkel ligger fra 1 600 kroner per tonn CO2 og oppover til 5 000 kr per tonn CO2. Utredningene som ble gjort i rapporten gjelder ennå, og rapporten danner basis for myndighetenes vurderinger av elektrifiseringsprosjekter av eksisterende innretninger på sokkelen.

Jeg jobber kontinuerlig med å se på muligheter for å redusere CO2-utslippene fra norsk sokkel, og både elektrifisering og andre klimatiltak vurderes. Samtidig skal utslippsreduksjoner være i samsvar med et mål om optimal ressursutnyttelse på norsk sokkel. Spesielt i forbindelse med nye utbygginger og større ombygginger av eldre installasjoner har myndighetene, i tillegg til de ressursmessige forvaltningsaspektene, oppmerksomhet på energieffektivisering, redusering av klima- og miljøskadelige utslipp til luft og til sjø, samt muligheten for å elektrifisere anleggene med bruk av kraft fra land.