Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:225 (2008-2009)
Innlevert: 05.11.2008
Sendt: 06.11.2008
Besvart: 13.11.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mener barne- og likestillingsministeren det er riktig at denne familien ikke har krav på kontantstøtte, og hva råder ministeren denne familien til å gjøre i den situasjonen de er i?

Begrunnelse

En norsk statsborger (som er født i Norge og prater norsk, men har i alle år jobbet i USA) giftet seg for noen år siden i USA med en amerikansk statsborger og fikk to barn med henne. Begge barna (4 år og 1 år) har norsk statsborgerskap. Pga. jobbtilbud i Norge flyttet han (og familien) til Norge for ca et halvt år siden. M.a.o. han jobber i Norge og betaler skatt til Norge. Imidlertid får familien ikke kontantstøtte selv om moren er hjemme med barna. I byen de bor i, Oslo, er de i barnehagekø og venter fortsatt på plass. Moren er fortsatt i kø hos UDI, og venter på å få personnummer. Moren kan således ikke jobbe, gå på skole eller gå på norskkurs før dette er på plass.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg kan dessverre ikke kommentere denne konkrete saken, men redegjøre generelt for regelverket. Det følger av kontantstøtteloven §§ 2 og 3 at barna og foreldrene må være bosatt i Norge for å ha rett til kontantstøtte. Etter kontantstøtteloven stilles det ikke krav om at barnet eller foreldrene må være norske statsborgere.

En anses som bosatt i Norge når en har oppholdt seg eller skal oppholde seg i riket i mer enn 12 måneder. Rett til kontantstøtte foreligger fra innflytting til Norge når det på dette tidspunkt er sannsynliggjort at oppholdet vil overstige 12 måneder, og det dreier seg om et lovlig opphold, se nedenfor. Dersom det ikke er sannsynliggjort at varigheten av oppholdet vil bli på minst 12 måneder, kan NAV avvente utbetalingen av kontantstøtte inntil varigheten av oppholdet er avklart. På det tidspunkt det er klart at oppholdet vil bli på minst 12 måneder, kan NAV etterbetale kontantstøtte tilbake fra måneden etter at barnet kom til Norge.

Det er en forutsetning for rett til kontantstøtte at barnet og den barnet bor fast hos har lovlig opphold i Norge, dvs. at det foreligger oppholdstillatelse eller annen hjemmel for opphold i Norge. Etter utlendingsloven er det nødvendig med oppholdstillatelse for utenlandske statsborgere som tar opphold i Norge lenger enn tre måneder. Hvis ikke oppholdstillatelse foreligger i disse tilfellene, er oppholdet ikke å regne som lovlig.

For utenlandske statsborgere som må ha oppholdstillatelse for lovlig å kunne oppholde seg i Norge, er det en forutsetning at de har fått slik tillatelse for det nødvendige tidsrom, det vil si slik at de vil ha lovlig opphold her i til sammen ett år eller mer.

Er ikke oppholdstillatelse allerede gitt når barnet og den barnet bor fast hos kommer til Norge, kan de ikke regnes som bosatt før slik tillatelse eventuelt blir gitt. Viser det seg senere at de har fått oppholdstillatelse tilbake fra de kom til Norge, regnes de som bosatt fra ankomsten.

Dersom den av foreldrene som har framsatt krav om kontantstøtte er utenlandsk statsborger, vil NAV ikke kunne behandle kravet før oppholdstillatelse for vedkommende foreligger.