Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:250 (2008-2009)
Innlevert: 11.11.2008
Sendt: 12.11.2008
Besvart: 21.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvilke konkrete prosjekter på vei og jernbane er det som befinner seg i departementets oversikt, og som samferdselsministeren eventuelt tenker å iverksette på kort varsel?

Begrunnelse

I et oppslag om et eventuelt kriseforlik om statsbudsjettet i Aftenposten 11. november fremkommer følgende opplysninger:

"Samtidig jobber Regjeringen på spreng med konkrete krisetiltak som trolig vil gi overføringer i milliardklassen til veibygging og til kommunene dersom arbeidsledigheten skulle eksplodere i vinter. Både Kommunaldepartementet og Samferdselsdepartementet jobber med innholdet i en tilleggsproposisjon som kan kastes frem på kort tid over nyttår - og i god tid før revidert budsjett til våren. Samferdselsministeren sa i et møte med anleggsbransjen nylig at Samferdselsdepartementet sitter med en oversikt over konkrete prosjekter på vei og jernbane som kan iverksettes på kort varsel."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: De fireårige handlingsprogrammene for Statens vegvesens og Jernbaneverkets utgjør det viktigste styringsdokumentet for etatenes interne ressursdisponering i forhold til planlegging og gjennomføring av konkrete investeringsprosjekter. Handlingsprogrammene for perioden 2006-2009 er utarbeidet på bakgrunn av rammer fastsatt av Stortinget i forbindelse behandlingen av St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015.

De årlige rammer til jernbane- og vegformål fastsettes imidlertid i forbindelse med de årlige statsbudsjett. For å sikre nødvendig fleksibilitet for å håndtere eventuelle svingninger i bevilgningsnivå fra år til år, er det et generelt styringsprinsipp at etatene i sin ressursdisponering setter av tilstrekkelige midler til planlegging. På denne måten kan det opparbeides en nødvendig planreserve for å håndtere en eventuell bevilgningsøkning fra ett år til et annet.

På kort sikt er det aktuelt å starte opp nye prosjekt som omtalt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. Et budsjett som legger opp til økt aktivitetsnivå på investeringsdrift og vedlikehold knyttet til både vei og jernbane.