Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:259 (2008-2009)
Innlevert: 13.11.2008
Sendt: 13.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å rette opp i den praksisen tollmyndighetene her har lagt seg på, og som strider mot de politiske føringene som er lagt til grunn i Stortingets miljø- og klimapolitikk, og som ihht. SFT er feil praktisering av regelverket?

Begrunnelse

Norcem AS i Brevik bruker en stor del avfallsbasert brensel som erstatning for kull i sin produksjon av sement. Dette er et klart miljøtiltak, og bidrar til verdiskapning gjennom bruk av avfall. SFT mener at denne typen brensel skal være fritatt for avgift fordi det erstatter fossilt brensel og reduserer mengden avfall til deponi.
Allikevel mener tollmyndighetene at Norcems bruk av avfall skal være avgiftspliktig, og har fattet vedtak om dette.
På den bakgrunn har moderkonsernet til Norcem AS stoppet bevilgede investeringsmidler på 60 millioner kroner, som Norcem AS skulle bruke til å investere for å ta i bruk mer avfall i sin produksjon.
Dette strider klart mot Stortingets målsetting om å redusere avfall til deponi, og redusere bruk av fossilt brensel i produksjonen. Det går klart frem at hvis dette avgiftsvedtaket blir opprettholdt, så må bedriften gå over til å erstatte avfallet med kull, noe som vil øke bedriftens utslipp av CO2.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Denne saken er til behandling i Toll- og avgiftsdirektoratet som klage over forvaltningsvedtak. Jeg finner det derfor ikke hensiktsmessig å gi konkrete kommentarer knyttet til faktum og regelverksfortolking på dette stadium av saksbehandlingen.

Jeg er imidlertid enig i at saken er av prinsipiell interesse. Finansdepartementet har derfor i brev 12. november bedt direktoratet oversende den hit for vurdering, før endelig vedtak fattes. Det er i den forbindelse bedt om en grundig redegjørelse fra direktoratets side.