Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:268 (2008-2009)
Innlevert: 13.11.2008
Sendt: 14.11.2008
Besvart: 19.11.2008 av justisminister Knut Storberget

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil statsråden bidra til å øke opptaket ytterligere ved Politihøgskolen, en kort periode, for å få utdannet nok politi til å dekke dagens og framtidas behov?

Begrunnelse

Regjeringen har vist en positiv holdning til å øke opptaket til Politihøgskolen. Dette er i tråd med forventningene i politiets bemanningsutvalgs innstilling som er overlevert til justisministeren. Økning av politistyrken gjennom et ordinært opptak vil ta lang tid. Det vil derfor ta lang tid før samfunnets behov for politifolk blir dekket. Det er en utfordring å øke kapasiteten også på kort sikt, men det finnes ledige lokaliteter. Ett eksempel er Værnes, hvor det er egnede lokaler, som er ledige fra 1.august 2009.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I rapporten ”Politiet mot 2020” som ble overlevert fra Politidirektoratet i juni i år, ble det foreslått å styrke bemanningen i politi- og lensmannsetaten med 2 700 polititjenestemenn og 1 000 sivilt ansatte innen 2020. For å få til det, har regjeringen foreslått å øke opptaket til Politihøgskolen til 552 i 2009. For å være i stand til å utdanne det rekordstore opptaket i 2009, vil kapasiteten ved eksisterende avdelinger i Oslo og Bodø utvides. I tillegg vil kurs- og øvingssenteret på Kongsvinger tas i bruk i grunnutdanningen.

Den senere tid har Politiets Fellesforbund gitt uttrykk for at det er flere som slutter i politiet og at det er flere av de som er ferdige utdannet på Politihøgskolen, som velger å arbeide i annen virksomhet. Ut fra erfaringstall som rapporten ”Politiet mot 2020” bygger på, er det kun 70 polititjenestemenn som slutter i etaten før oppnådd pensjonsalder. Antallet som slutter har vært noe høyere antall en periode, men det er for tidlig å si at dette er en trend. Kun 27 av 351 som gikk ut fra Politihøgskolen våren 2008 er ikke lønnet i politiet i september 2009. Når det gjelder de 27 som ikke jobbet i politiet i september, er det rimelig å anta at noen av dem venter på å få jobb i det distriktet de ønsker seg, i stedet for å søke ledig stilling et annet sted i landet. Det er også grunn til å anta at flere av dem som ikke er registrert som arbeidstakere i politiet, hører til gruppen som ikke besto eksamen.

Noe av årsaken til de bemanningsmessige utfordringer vi har nå, er at det var et forholdsvis lavt opptak av studenter til Politihøgskolen under Regjeringen Bondevik II. Økning i bemanningen i politiet kan først komme når de store opptakene som vi startet opp med i 2007, er ferdig utdannet i 2010. Ut fra prognoser utarbeidet av Politidirektoratet i ”Politiet mot 2020” vil det i 2010, 2011 og 2012 bli hhv 176, 127 og 213 flere som uteksamineres fra Politihøgskolen enn det antallet som erfaringsvis slutter. Resultat av satsingen på økt opptak i perioden 2007-2009 vil bli en økning av politiutdannede på 516 i 2012.

Jeg vil følge utviklingen nøye framover, og vurdere om det er behov for å øke opptaket ved Politihøgskolen ytterligere. Det er også viktig å legge til rette for å ansette flere sivile for at politiutdannede kan frigjøres til politioperativt arbeid og ta i bruk seniorpolitiske tiltak slik at ansatte utsetter avgang med pensjon.