Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:270 (2008-2009)
Innlevert: 13.11.2008
Sendt: 14.11.2008
Besvart: 20.11.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvor stort omfang har Norges handel med og investeringer i Kongo hatt siden den store krigen begynte i 1998, og er det aktuelt for Regjeringen å legge restriksjoner på det økonomiske samkvemet for å forhindre at det direkte eller indirekte kommer krigende parter til gode?

Begrunnelse

Den humanitære situasjonen i Kongo er prekær hvor stadig flere uskyldige mennesker blir rammet av urolighetene i landet. Konflikten er sammensatt og har dype røtter i landets historie, også i naboland som på ulike vis har deltatt i kamphandlinger. Konflikten har både maktpolitiske, etniske og ressurmessige element. Landet er i besittelse av store naturrikdommer, som utenlandske selskap ønsker tilgang til, og som gjør partene i stand til å finansiere sin krigføring.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil på prinsipielt grunnlag framheve at handelsrestriksjoner ikke er et virkemiddel Regjeringen vil vurdere å gjøre ensidig overfor et land. Et slikt virkemiddel vil primært bli vurdert i internasjonal sammenheng, i første rekke FN.

Norges handel med Kongo er begrenset. Når det gjelder import fra landet, har det vært en sterk nedgang siden 2000. For årene 2005, 2006 og 2007 er det ikke registrert noe import, mens det hittil i år er registrert import for en verdi av 27 millioner kroner. Norsk eksport til Kongo består i all hovedsak av fisk og fiskevarer og har hatt en økning de siste årene og i 2007 beløp verdien av all eksport seg til 143,8 millioner kroner. Det er hittil i år registrert eksport til en verdi av 98,5 millioner kroner, i følge tallmaterialet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tallmaterialet viser at det ikke har vært noen norske investeringer i Kongo siden 1998 og til i dag.