Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:275 (2008-2009)
Innlevert: 14.11.2008
Sendt: 14.11.2008
Besvart: 24.11.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Ifm. Norges anskaffelse av nye kampfly bør norsk forsvarsindustri få mulighet til å bli systemleverandør. I realiteten er det kun Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) med Joint Strike Missile (JSM) som har en reell mulighet til å oppnå dette.
Hva gjør statsråden konkret for å få definert JSM som standardutrustning på JSF, og mener statsråden at Norge bør kunne kreve at USA anskaffer JSM til sine JSF dersom Norge velger JSF som sitt nye kampfly?

Begrunnelse

Stortinget vil i nær fremtid ta stilling til hvilket kampfly Norge skal anskaffe til erstatning for dagens F-16. Dersom man medregner anskaffelsespris, utrustning (våpen, missiler) samt levetidskostnader vil de totale kostnadene for Norge sannsynligvis overstige 100 milliarder kroner. I en vurdering av hvilken kandidat som er best egnet for det norske forsvaret vil åpenbart en rekke faktorer bli vurdert. Det gjelder flyets tekniske kvaliteter, operative kvaliteter, interoperabilitet, opplæring, trening og pris. Videre vil sikkerhetspolitiske konsekvenser samt våre forpliktelser innad i NATO veie tungt i en totalvurdering. Det er også åpenbart at en anskaffelse av en slik størrelse må komme norsk (forsvars)industri til gode. Norges kampflykandidater (Lockheed Martin og SAAB) har så langt hatt svært ulik tilnærming for å tilknytte seg norsk industri. Felles for begge leverandørene er at norsk industri svært lite trolig vil få anledning til å bli systemleverandør til flyene. Et eventuelt unntak til dette vil være om KDA får anledning til å levere JSM. En eventuell systemutvikling og senere leveranse vil innebære teknologiutvikling i verdensklasse og potensiell produksjon for mange milliarder kroner.
En slik utvikling og leveranse vil også få store positive ringvirkninger for fremtidsrettet avansert teknologi i Norge. En forutsetning for at KDA skal kunne få en slik mulighet er at JSM blir integrert på JSF (i våpenrommet/weapons bay). For å få dette til må JSM bli definert som standardutrustning på JSF. Å få definert et våpen som standardutrustning krever påvirkning og press fra gjeldende lands industri, forsvar og myndigheter. Belønningen vil eventuelt være at JSM vil kunne være "naval missile of choice" for samtlige JSF-land med et definert behov for sjømålsmissilkapasitet, inkludert USA.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Denne Regjeringen er opptatt av et godt samarbeidsklima mellom Forsvaret og industrien, herunder også ivaretakelse av norsk industris interesser ved Forsvarets anskaffelser. Som oppfølging av SoriaMoria-erklæringen har vi som kjent utformet en helhetlig strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser. Strategien ble presentert i St.meld. nr. 38 (2006-2007) sommeren 2007.

Strategien skal bidra til å videreutvikle norsk industris kompetanse til å understøtte Forsvarets materiellbehov, styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell og tjenester til Forsvaret når dette anses hensiktsmessig.

I forespørselen, som ble sendt de aktuelle kampflykandidatene i januar 2008, ble viktigheten av våre nasjonale satsningsområder på den industrielle siden understreket. Joint Strike Missile (JSM) utgjør ett av disse satsningsområdene.

Som kjent går Regjeringen inn for at dagens F-16 erstattes med nye kampfly av typen F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF).

Regjeringen legger i denne forbindelse stor vekt på at en investering av denne størrelse skal gi gode muligheter for norsk industri. Det ble derfor tidlig tatt initiativ for å sikre mulighetene for norsk industri uansett hvilke av kandidatene som ble valgt.

Mulighetene for integrasjon av JSM har i denne sammenheng stått sentralt i dialogen med amerikanske myndigheter, både på høyt politisk og militært nivå, og overfor hovedleverandøren av JSF, Lockheed Martin (LM). Dette arbeidet vil bli intensivert frem mot en eventuell kontraktsinngåelse om kjøp av fly, og vil også inkludere mulighetene for å få definert JSM som standardutrustning på JSF.

Forsvarsdepartementet vil legge opp til en systematisk oppfølging av industriplanene knyttet til JSF gjennom å etablere eget delprosjekt for nettopp denne industrioppfølgingen i departementet. I dette arbeidet vil også Nærings- og handelsdepartementet og norsk industri bli invitert til å delta.