Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:279 (2008-2009)
Innlevert: 14.11.2008
Sendt: 17.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Finanskrisen vil trolig medføre at privat etterspørsel blir redusert i tiden fremover. Derfor har økonomer argumentert for å stimulere den private etterspørsel ved å gi skattelette. Statsministeren i Storbritannia, Gordon Brown, har også tatt til orde for globale skattekutt for å hindre global resesjon. Foreløpig har den norske Regjering vært avvisende til et slikt forslag.
Mener finansministeren at Gordon Brown tar feil i at skattelette er fornuftig eller skyldes motstanden at man prinsipielt er mot skattekutt?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Nasjonalbudsjettet 2009 ble det understreket at usikkerheten om den økonomiske utviklingen er stor og at virkningen på realøkonomien av de vanskelige forholdene i finansmarkedene kunne bli større enn lagt til grunn. Utviklingen i finansmarkedene og i internasjonal økonomi peker nå i retning av at veksten i norsk økonomi vil bli svakere i 2009 enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2009. Etter forslag fra Regjeringen har Stortinget vedtatt tiltak som sikter mot å bedre finansieringssituasjonen for norske banker. Samtidig har Norges Bank senket styringsrenten og utvidet låneordningen overfor bankene. Regjeringen har videre foreslått å øke rammene for Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) og Innovasjon Norge.

Regjeringen har understreket at vi er rede til å komme med nye tiltak om nødvendig. Utformingen av slike tiltak må ses i lys av den videre utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Spesielt er det viktig med mer kunnskap om virkningene av de tiltakene som allerede er satt i verk i finansmarkedene.

Regjeringen har besluttet å arbeide med sikte på å legge fram forslag til finanspolitiske tiltak i månedsskifte januar/februar. Det er viktig at slike tiltak er målrettede og hensiktsmessig dimensjonert. Som et ledd i forberedelsen av tiltakene vil Regjeringen derfor utarbeide nye anslag for utviklingen i norsk økonomi, som vil bygge på mer omfattende informasjon om den økonomiske utviklingen og virkningen av iverksatte tiltak. Vi vil legge vekt på at finanspolitiske tiltak ikke skal hindre en videre nedgang i Norges Banks styringsrente.