Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:289 (2008-2009)
Innlevert: 18.11.2008
Sendt: 18.11.2008
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 27.11.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Deler statsråden NAVs vurdering om at det er overkapasitet i den typen rehabiliteringstilbud som det Smednes Trivselsgård kan tilby, sett i lys av det økte sykefraværet og det økende antallet uføretrygdede, og hva kan statsråden bidra med for at Smednes Trivselsgård fortsatt skal kunne tilby sin rehabiliteringskompetanse til personer med muskel- og skjelettlidelser samt lettere psykiske lidelser?

Begrunnelse

Smednes Trivselsgård as er et kompetansesenter for Sosial arbeidsretta rehabilitering, sosial trening og forebygging, med beliggenhet i Tustna i Møre og Romsdal. De har brobyggingsverktøyet i samhandling mellom Helse, NAV og arbeid med individet i sentrum og metodeverktøy for mennesker som trenger lengre tid til rehabilitering og avklaring, enn dagens ordinære tiltak gir mulighet til.
På Smednes Trivselsgård fokuseres det på:

- Mestring og arbeidsmuligheter.
- Fra passiv til aktiv deltakelse.
- Fra smerte/sykdom/medisinorientering til bedre funksjon/avmedisinering/mulighetsorientering.

Smednes Trivselsgård har utviklet sin egen modell-AFEM modell (Ansvar For Egen Mestring) innen arbeidsretta rehabilitering. De kan vise til gode resultater angående dette i Forskningsrapport nr. 34, HINT 2006.
De har avtale med Helse Midt-Norge i spesialisthelsetjenesten innen Rehabilitering med arbeid som mål (Fase 1) under "Raskere tilbake" og de har avtale med NAV Møre og Romsdal som B-leverandør innen Arbeidsrettet rehabilitering (Fase 2).
Utfordringen nå er at fra 1. juli i år ble Smednes Trivselsgård as strøket fra lista av NAV drift og utvikling. Begrunnelsen var overkapasitet på arbeidsrettet rehabilitering i Møre og Romsdal.
Ifølge NAVs egen pressemelding 23.09.08, var det totale sykefraværet 2..kvartal 2008 på 6,8 prosent, en økning på 4,6 prosent sammenlignet med 2 kvartal i fjor. Sykdommer i muskel og skjelett er den vanligste årsaken til at folk blir sykmeldt. Mer enn en av tre sykmeldte har denne diagnosen. Samtidig økte antall tapte dagsverk på grunn av lettere psykiske lidelser med 7,8 prosent. Sykefraværet øker mest blant kvinner. Økningen er på 6 prosent, mot 3,5 prosent for menn.
Når vi vet at Smednes Trivselsgård tilbyr arbeidsrehabilitering til personer med muskel/skjelettproblemer, kroniske smerter eller psykososiale sammensatte problemer, som er medisinsk sett ferdigbehandlet, er det uforståelig at NAV kutter i behandlingstilbudet til denne gruppen som er kjent for å ha langvarig sykefravær og problemer med å komme tilbake i arbeid. Tradisjonelle attføringstiltak har begrenset effekt hos denne pasientgruppen, og mange blir derfor uførepensjonerte.
Å snu tankene fra hva man ikke kan, til hva man tross alt kan likevel, bidrar til å styrke den enkeltes selvbilde.
Gruppeprosessen under veiledning av kompetente og motiverte fagpersoner bidrar til at man lærer å se positivt på mulighetene i livet. Gjennom forskjelllige aktiviteter i løpet av en 4-ukers periode, blir den fysiske og mentale helsetilstanden styrket og livskvaliteten bedrer seg. En slik endringsprosess krever tid, og etter fire uker med kurs blir hver enkelt fulgt opp individuelt i henhold til oppsatte arbeidsmål og i samarbeid med relevante samarbeidsparter som familie og arbeidsplass.
Arbeidsrehabilitering med ansvar for egen mestring (AFEM) er et svært nyttig og godt rehabiliteringsopplegg for en pasientgruppe som ellers ikke passer så godt i vanlige attføringsprogram.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Smednes Trivselsgård AS er leverandør av rehabiliteringstjenester innenfor Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte (”Raskere tilbake”) og har i dag avtale med RHF Midt-Norge. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er kjent med opplegget ved Smednes Trivselsgård AS gjennom deres oversendelse av 10. september som vi besvarte i brev av 7. oktober d.å.

Tilbyderen har fram til 1. juli 2008 hatt avtale med NAV Møre og Romsdal om påbyggingsdelene (arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging), men falt ut etter gjennomgangen av avtalene Arbeids- og velferdsetaten gjennomførte våren 2008. Hensikten med denne gjennomgangen var å etablere et mer realistisk kapasitetsnivå som medførte at en del avtaler ble avviklet.

Arbeids- og velferdsetaten vurderer det slik at behovet for arbeidsrettet rehabilitering dekkes av andre leverandører. Arbeids- og velferdsetaten har i dag avtaler med ca. 70 leverandører innenfor ordningen ”Raskere tilbake”. Arbeidsrettet rehabilitering omfatter derfor et bredt spekter av tilbydere med ulike tilbud for brukerne. Departementet legger Arbeids- og velferdsetatens gjennomgang til grunn når det gjelder vurdering av de enkelte tilbydere i fylkene og hvorvidt det er overkapasitet i ulike typer tilbud i forhold til behovet og etatens gjennomføringsevne.

Regjeringen legger opp til å videreføre ordningen ”Raskere tilbake” for sykmeldte i 2009, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009). For 2009 er den samlede ramme til Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester på 681 mill. kroner, fordelt med 464,4 mill. kroner til Regionale helseforetak og 216,5 mill. kroner til Arbeids- og velferdsetaten.

Som en del av forslaget til forenkling av regelverket for arbeidsmarkedstiltakene har departementet også foreslått å utvide målgruppen for tjenesten arbeidsrettet rehabilitering. Forslaget innebærer at tjenesten kan omfatte alle personer med nedsatt arbeidsevne og som etter vurdering av Arbeids- og velferdsetaten har behov for denne type tilbud. I gjeldende regelverk er dette tiltaket knyttet opp til ”Raskere tilbake” og dermed kun sykmeldte.

Smednes Trivselsgård AS og andre potensielle tilbydere bør følge med på framtidige utlysninger av konkurransegrunnlag for kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester fra Arbeids- og velferdsetaten og regionale helseforetak. Ifølge Arbeids- og velferdsetaten planlegges ny anbudsprosess våren 2009 med sikte på nye avtaler for dagtilbud fra 1. juli og for døgntilbud fra 1. september 2009.