Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:301 (2008-2009)
Innlevert: 19.11.2008
Sendt: 20.11.2008
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 27.11.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fylkesmannen i Nordland prøvde i 2004 å flytte "skogkontoret" fra Mosjøen til Bodø, med alt personell. Fylkesmannens flytteforsøk ble møtt med massiv motstand særlig fra faglig hold, og statsråd Meyer omgjorde fylkesmannens vedtak 1.12.2004. På tross av dette bygges den skogfaglige ekspertise ned i Mosjøen, og bl.a er Fylkesskogsjefen fjernet fra Mosjøen kontoret.
Er statsråden kjent med den nedtrappingen som finner sted ved kontoret i Mosjøen og er dette i tråd med de utfordringer som skognæringen i regionen møter?

Begrunnelse

Fra flere hold blir det hevdet at det drives en stille omkamp mht. Fylkesmannens skogkontor i Mosjøen. Dette på tross av at daværende statsråd Morten Meyer uttrykkelig slo fast at skogkontoret i Nordland fortsatt skulle ha tilholdssted i Mosjøen. Skogkontoret har i flere 10-år vært stasjonert i Mosjøen, ut fra faglige begrunnelser. Det er først og fremst på Helgeland det meste av Nordland fylkes og landsdelens skogaktiviteter pågår. Det er også her vi finner de største utfordringer innenfor skogbruksnæringen og næringens største potensial i nord.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Fylkesmannen i Nordland har aldri hatt et rendyrket skogkontor i Mosjøen. Ved etableringen av fylkesmannens landbruksavdeling i 1994, ble det tidligere fylkeslandbrukskontoret i Mosjøen videreført som et avdelingskontor med både skogbruksfaglig og jordbruksfaglig kompetanse. Avdelingen hadde da en skogbruksseksjon ledet av en fylkesskogsjef. Denne seksjonen hadde medarbeidere både i Bodø og i Mosjøen. Det var en sentral forutsetning at fylkesskogsjefen skulle ha Bodø som fast kontorsted, men med kontordager også i Mosjøen. Etter beslutningen i 2004 om å opprettholde avdelingskontoret i Mosjøen, ble det gjennomført en bred omorganisering av landbruksavdelingen. I denne prosessen ble det lagt vekt på å tilføre kontoret i Mosjøen nye oppgaver. De tidligere stillingene som fylkesskogsjef og fylkesjordsjef ble samtidig fjernet for å få til en mer formålstjenlig organisasjonsstruktur i avdelingen og for å styrke ledelsen ved kontoret i Mosjøen.

Over tid er antallet tilsatte ved landbruksavdelingen redusert. Ved etableringen i 1994 var det 52 årsverk (35 i Bodø, 10 i Mosjøen og 7 andre steder i fylket). I 2004 var antallet årsverk redusert til 30 (20 i Bodø og 9 i Mosjøen), mens avdelingen i dag har 24 årsverk (16 i Bodø og 8 i Mosjøen). Disse tallene viser at fylkesmannen i stor grad har klart å opprettholde omfanget av årsverk ved kontoret i Mosjøen ved at bemannings-reduksjonene gjennom årene i all hovedsak har rammet virksomheten i Bodø.

Jeg finner også grunn til å peke på at Fylkesmannen i Nordland ikke har vært alene om å gjennomføre omorganiseringsprosesser ved landbruksavdelingen. Denne utviklingen har skjedd i alle fylker, og de tidligere lederstillingene som fylkesskogsjef og fylkesjordbrukssjef er i stor grad endret til gjennomgående stillinger med fagansvar.

Fra fylkesmannen har jeg fått opplyst at virksomheten i Mosjøen er tilført nye oppgaver også i tiden etter 2004. Dette fordi en har sett dette som nødvendig for å oppnå god ressursutnytting og måloppnåelse, og for å unngå nedtrapping av virksomheten i Mosjøen i forhold til Bodø. Fylkesmannen har også konkrete planer om å styrke den skogbruksfaglige kompetansen ved kontoret i Mosjøen ved utlysning av ledig stilling.

Etter dette kan jeg ikke se at det er hold i påstanden om at det skjer en nedtrapping av virksomheten ved fylkesmannens landbrukskontor i Mosjøen.