Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:306 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 21.11.2008
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 28.11.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Iflg. NRK Østfold og Sarpsborg Arbeiderblad er en fastlege fjernet fra stillingen ved Øya legekontor i Sarpsborg med øyeblikkelig virkning fordi han ikke har fått arbeidstillatelse. Han har vært fastlege siden 2002 og har hatt korte, midlertidige arbeidstillatelser gjennom 5 år. 1800 pasienter mister nå fastlegen sin.
Kan statsråden redegjøre for hvordan en slik akutt situasjon kan oppstå, og om legen fortsatt kan få mulighet til å praktisere som fastlege, og har arbeidsgiver hatt tilstrekkelig oversikt over situasjonen?

Begrunnelse

Fastlegen har iflg. NRK og Sarpsborg Arbeiderblad trodd at en telefonbeskjed fra UDI er tilstrekkelig til å kunne virke som fastlege i Norge. Han har hatt flere, korte og midlertidige arbeidstillatelser og burde således være informert om at arbeidstillatelse er nødvendig for å praktisere i Norge. Det tok altså 5 år før det ble levert søknad om arbeidstillatelse i 2007, og jeg finner det også underlig at Sarpsborg kommune ikke har vært klar over situasjonen og sørget for at legen hadde sine tillatelser i orden. Over natten mistet 1 800 pasienter sin fastlege, og selv om helsesjefen i Sarpsborg sier han har skaffet midlertidige løsninger har dette skapt både utrygghet og misnøye blant mange av legens pasienter. Mange stiller seg nå undrende til hvordan denne situasjonen har kunnet oppstå, og om hvilke krav som stilles til at en lege som oppholder seg midlertidig i landet skal få tillatelse til å fungere som fastlege. Det er også viktig å vite om det er andre fastleger som jobber med samme typen avtaler, og om andre pasienter kan komme i en tilsvarende situasjon hvor legen mister retten til å praktiser "over natten" av samme årsak som den omtalte legen i Sarpsborg.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Saken dreier seg om vedtak i Utlendingsdirektoratet og klagesak i Utlendingsnemnda. Styringsforholdene er slik at verken jeg eller departementet har adgang til å gripe inn i eller påvirke utfallet av enkeltsaker (med unntak av saker som gjelder rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn). Det er derfor ikke mulig for meg å gå konkret inn i denne saken. Jeg vil her bare kunne omtale situasjonen på bakgrunn av det som allerede er offentlig kjent.

Legen har hatt flere korttidstillatelser med varighet fra 9 til 36 dager som legevikar og et par arbeidstillatelser for lengre legevikariater. Legen overtok en legepraksis i 2002 og inngikk samtidig legeavtale med Sarpsborg kommune. Etter dette tidspunktet har han ikke hatt arbeids- og oppholdstillatelse, men søkte om tillatelse i 2007.

Da han etter om lag 5 års ulovlig opphold søkte i 2007, var ikke vilkårene for tillatelse oppfylt, og han fikk avslag på søknaden både i Utlendingsdirektoratet og i Utlendingsnemnda.

Når det gjelder spørsmålet om legen fortsatt kan få mulighet til å praktisere som fastlege, vil jeg vise til Utlendingsnemndas avgjørelse som er endelig.

Legen hadde arbeidstillatelse så lenge han var i et ansettelsesforhold, men ikke etter at han startet opp egen praksis i 2002. Det kan se ut til at kommunen har forsømt å undersøke om legen hadde arbeids- og oppholdstillatelse da det ble inngått legeavtale med vedkommende. Dette er sterkt å beklage. Det er opplyst, også av spørsmålsstilleren, at helsesjefen i Sarpsborg kommune har skaffet midlertidige løsninger for pasientene, slik at de ikke skal bli skadelidende.