Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:312 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Besvart: 01.12.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Mente statsråden med sitt innlegg at det er uaktuelt for denne regjeringen å ta alle kostnadene ved å tildekke/fjerne det radioaktive avfallet i slagghaugene ved Søve gruver, eller finnes det en mulighet for at regjeringen etter forhandlinger med Telemark Fylkeskommune kan komme frem til at man på grunn av fylkeskommunens økonomiske situasjon åpner for å dekke en større del av kostnadene?

Begrunnelse

Statsråden sa i sitt innlegg i saken om Søve gruver i Stortinget den 20. november 2008, at:

"Vi er alle selvsagt enig om at avfallet må tas hånd om på en forsvarlig måte".

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i Telemark Fylkeskommune, så er ikke fylkeskommunen i stand til å dekke halvparten av opprydningskostnadene ved Søve gruver, noe som NHDs tilbud forutsetter.
Det betyr at hvis man skal oppnå det som alle partiene sier de ønsker å gjøre med det radioaktive avfallet, så må den statlige andelen økes betraktelig.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er selvsagt enig i at avfallet ved Søve gruver må tas hånd om på en forsvarlig måte. Det ga jeg uttrykk for i mitt innlegg i Stortinget den 20.11.2008 ved behandlingen av representantforslag nr. 8:140 (2007-2008) om å ta et statlig ansvar for å fjerne og deponere det radioaktive materialet fra områdene ved Søve, og i departementets brev av 23.10.2008 til Næringskomiteen med vår vurdering av forslaget.

Tilsvarende synspunkter lå også bak Nærings- og handelsdepartementets brev av 06.10.2008 til Telemark fylkeskommune, der vi med forbehold om Stortingets samtykke tilbød en statlig støtte på inntil 50 prosent av oppryddingskostnadene. Bergvesenet ville dessuten kunne bistå med undersøkelser og vurderinger på faglig side så langt det er mulig.

Dette tilbudet ble fremsatt etter en grundig vurdering av de juridiske sider ved saken. Nærings- og handelsdepartementet avventer nå et svar fra Telemark fylkeskommune på dette brevet.

Når vi mottar svaret, vil vi gå grundig gjennom det. Vi vil også gjerne ha en dialog med Telemark fylkeskommune om dette.