Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:318 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Advokater som arbeider med trafikksaker, spesielt fartsovertredelser, hevder at nærmere 90 % av rettssakene kunne vært unngått hvis politiet kunne vise tiltalte et opptak som viser at de har gjennomført måling i henhold til instruks.
Hvis dette er riktig, vil justisministeren utrede hva som må gjøres for å unngå å belaste unødig et presset rettsapparat med slike trafikksaker?

Begrunnelse

Det vises til at sakkyndige, herunder Justervesenet og prof. Børje Forssell (NTNU) anbefaler bruk av video.
På bakgrunn av henvendelser fra folk som mener at det her er et stort forbedringspotensiale vil jeg peke på noen punkt:
Det bør derfor vurderes om laserutstyr til fartsmåling skal ha videokamera eller annet opptaksutstyr for objektiv registrering av målesituasjonen.
Det bør også vurderes om polititjenestemennene som foretar trafikkovervåking må gjennomgå et opplæringsprogram som bidrar til god rettssikkerhet i disse sakene.
Det bør foretas en gjennomgang av erfaringsmateriale fra trafikkontroller, rapporteringssystemer, forberedelser til rettssaker og rutinene for etterforskning med tanke på å redusere feilkildene og derved bedre rettssikkerheten.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I dag er noen av Utrykningspolitiets sivile kjøretøy, samt et mindre antall kjøretøy i de største politidistriktene, utstyrt med gjennomsnittsfartsmåler og videoutstyr. Videoutstyret har i hovedsak som målsetning å dokumentere farlige forbikjøringer og annen trafikkfarlig adferd.

I løpet av de to siste årene har politiet vært i en prosess for anskaffelse av nytt laserfartsmålerutstyr. Det ble i prosessen testet ut utstyr som også hadde foto- og videomuligheter, men det ble ikke hos utstyrstilbyderne funnet utstyr som på en tilfredsstillende måte ivaretok rettssikkerheten. Kvaliteten på opptakene var for dårlige. Laserfartsmåleren som i dag er til godkjenning hos Justervesenet, har derfor ikke kamera eller video som tilleggsutstyr.

Dagens laserfartsmåler er av domstolene akseptert som bevisinstrument såfremt brukt i samsvar med instruks og brukerveiledning. Laserfartsmåleren har innebygde sikkerhetsfunksjoner. Dersom en av disse ikke godkjenner målingen, forkastes den automatisk og melding om årsak blir gitt i displayet.

Så lenge ikke foto eller video kan anskaffes integrert i samme utstyr, anses det lite heldig å benytte ”doble” bevismidler. Det må for øvrig skilles mellom behovet for notoritet for måleresultatet, som i dag ivaretas av blant annet loggføringsrutiner, og videoopptak av enhver målesituasjon i forbindelse med bruk av laserfartsmåler.

Jeg vil også vise til at Utrykningspolitiet har ansvaret for opplæring og godkjenning av instruktører for bruk av laserfartsmåler i politiet i henhold til Instruks for bruk av fartsmåling, instruks nr. 02.5 i Instrukser for politiets trafikktjeneste GP-4027.