Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:327 (2008-2009)
Innlevert: 24.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Med henvisning til begrunnelsen for spørsmålet, så er det akseptert at minoritetsandeler i deltakerlignede selskaper kan være kvalifiserende eiendeler innenfor skatteordningen.
Mener da statsråden at det er i samsvar med reglenes intensjon at selskapet i tillegg skal tvinges til å kjøpe et skip direkte for ikke å bli kastet ut av ordningen?

Begrunnelse

Mange rederiselskaper har nå problemer med praktiseringen av skattelovens bestemmelser § 8-11, åttende ledd om flaggkrav i forhold til skattemyndighetene.
Om et rederiselskap eksempelvis på måletidspunktet har bestemmende innflytelse over et indre selskap med EØS-registrert tonnasje på 100 pst. og i tillegg har mindre andeler i kommandittselskaper, så vil en ved avhendelsen av eierandelen i det indre selskap kunne sitte igjen med bare en mindre andel i et kommandittselskap uten bestemmende innflytelse. Da vil selskapet ikke lenger ha skip eller skipsandeler som skal telle med i forhold til flaggkravet. I henhold til bestemmelsene må selskapet da opprettholde eller øke sin andel EØS-registrert tonnasje i forhold til måletidspunktet. Men uten noen nettotonnasje å måle den EØS-registrerte tonnasjen imot, virker det ikke hensiktsmessig eller riktig å si at flaggandelen da blir 0 pst.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det ble ved lov 17. juni 2005 nr. 74 innført et flaggkrav i den norske rederiskatteordningen, som innebærer at den andel EØS-registrert nettotonnasje et selskap eide på måletidspunktet (flaggkravet) skal opprettholdes eller økes. Måletidspunktet er 1. juli 2005, eller inntredentidspunktet hvis selskapet trådte inn etter 1. juli 2005. Har et selskap bestemmende innflytelse over ett eller flere andre selskap, skal flaggkravet beregnes samlet for alle selskapene (konsolidert selskapsgruppe). Nettotonnasjen i underliggende deltakerlignede selskap og NOKUS-selskap skal i sin helhet tilordnes deltaker med bestemmende innflytelse.

Dersom et selskap eller en konsolidert selskapsgruppe har en andel EØS-registrert nettotonnasje på minst 60 pst., eller den samlede andelen EØS-registrert nettotonnasje innenfor den norske rederiskatteordningen er økt eller opprettholdt i løpet av det foregående året, gjelder det ikke et flaggkrav. Det gjelder et flaggkrav i den norske rederiskatteordningen i 2008 (for første gang siden 2005), som følge av at andelen EØS-registrert nettotonnasje innenfor rederiskatteordningen er redusert i løpet av 2007.

Flaggkravet stiller kun krav om at en andel av den tonnasje selskapet eier skal være EØS-registrert. Det er ikke krav om at selskapet må eie skip, eventuelt ha bestemmende innflytelse over underliggende deltakerlignede selskap eller NOKUS-selskap som eier skip. Et selskap som for eksempel har et flaggkrav på 50 pst., og kun eier mindre andeler i deltakerlignede selskap, vil derfor ikke bryte vilkårene for rederibeskatning dersom det ikke selv eier skip. Dersom selskapet kontraherer skip må imidlertid minst 50 pst. av tonnasjen være EØS-registrert, forutsatt at det gjelder et flaggkrav innenfor rederiskatteordningen for det aktuelle året.

Etter det jeg er kjent med, praktiserer skatteetaten den forståelsen av regelverket som jeg har gitt uttrykk for i det ovennevnte.