Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:329 (2008-2009)
Innlevert: 24.11.2008
Sendt: 25.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hva vil statsråden gjøre for at Kripos skal få disponere egne spaningsstillinger?

Begrunnelse

Spaning er et basisverktøy som naturlig inngår i enhver større, operativ etterforskning. Den teknologiske utviklingen og den økte graden av profesjonalitet og mobilitet innenfor de tyngste kriminelle grupperingene, har gjort dette verktøyet viktigere enn noen gang.
Kripos har et nasjonalt ansvar i bekjempelsen av organisert kriminalitet. Men i motsetning til de øvrige nasjonale politiorganene i vest-Europa har ikke Kripos egne spaningsressurser. Kripos har stillingshjemler for spaning. Disse har imidlertid så langt vært administrert av Oslo politidistrikt.
Dette medfører at Kripos må ”frikjøpe” sine egne årsverk for spaning fra Oslo politidistrikt. Kripos er avhengig av fortløpende, interne prioriteringer hos Oslo politidistrikt. Dette er lite hensiktsmessig og går ut over Kripos’ arbeid i bekjempelsen av organisert kriminalitet. Helt fra etableringen av nye Kripos har det vært meningen at denne etaten skulle ha en egen reell spaningsenhet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ved kgl. res. av 24. september 2004 ble det besluttet å nedlegge Kriminalpolitisentralen og å opprette et nytt nasjonalt særorgan; Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, kalt Kripos. Begrunnelsen var både ønsket om en spisset nasjonal innsats mot alvorlig kriminalitet, og en nasjonal håndtering av internasjonale forbrytelser.

Påtaleinstruksens kapittel 37 inneholder regler om Kripos’ etterforsking og påtale av saker som gjelder organisert og annen alvorlig kriminalitet, herunder behandlingen av sakene som skal etterforskes i regi av – eller med bistand fra Kripos. Kripos øvrige oppgaver er regulert gjennom Instruks for Kripos vedtatt av Politidirektoratet 11. mai 2005, og trådt i kraft 1. juni 2005.

I Instruks for Kripos er det bestemt at ”spaningsressurser disponeres fra Oslo politidistrikt”. Dette er en videreføring av den ordning som gjaldt under det såkalte ”Catch-prosjektet”.

”Catch-prosjektet” involverte blant annet Kripos, Økokrim og Oslo politidistrikt, og hvor Oslo politidistrikt stilte til rådighet nødvendige spaningsressurser i de saker som ble etterforsket i prosjektet. Denne ordningen ble videreført da Kripos ble opprettet i 2005. Dagens ordning er således den samme som den gang, at Kripos kan trekke på spaningsressurser fra Oslo politidistrikt, og at Oslo politidistrikt avgir spaningsressurser til Kripos ved behov.

Denne ordningen har vært ansett for å være tilfredsstillende og er en ressursøkonomisk god ordning. Norge har et lite politikorps og det er viktig at de samlede ressurser utnyttes optimalt. Det vil være vesentlig mer ressurskrevende om Kripos skulle etablere egne spaningsressurser enn om de låner disse ressursene fra Oslo politidistrikt. Det har så langt derfor ikke vært ansett for hensiktsmessig å tildele egne spaningsressurser til Kripos.