Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:330 (2008-2009)
Innlevert: 24.11.2008
Sendt: 25.11.2008
Besvart: 02.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å få fortgang i arbeidet med Oslotunnelen slik at de kollektivreisende i østlandsområdet slipper å vente helt til 2012 før de kan stole på at toget er i rute, og hvordan vil statsråden sørge for å få mest mulig igjen for bevilgningene til vedlikehold som er foreslått i forbindelse med statsbudsjettet i 2009?

Begrunnelse

I forbindelse med arbeidet i Oslotunnelen fra Skøyen til Oslo skal anlegget vaskes og deler skriftes ut. Ifølge statsråden forventes arbeidet å bli ferdigstilt i 2012. Flere peker på at grunnen til at det vil ta så lang tid er at det kun kan arbeides 3,5 timer pr natt og at man på den tiden kun rekker å utbedre 17 meter av skinnegangen. I sommer kunne det jobbes i 7 timer og da kunne man utbedre 100 meter av tunnelen innenfor tidsrommet. Dette tyder på at mer kontinuitet i arbeidet gir økt effekt. Oslotunnelen er selve navet i jernbanesystemet i hele landet og det haster med å få tunnelen ferdig. Av det som er kjent gjennom media har statsråden i alt hatt tre møter med togoperatørene og jernbaneverket for å få til en løsning knyttet til vedlikeholdsarbeidet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Da det hastet med å få orden på togtrafikken gjennom Oslotunnelen, tok jeg initiativet til å få etablert en prosjektgruppe sammensatt av representanter fra Jernbaneverket, NSB og Flytoget som fikk i oppdrag å utrede og gjennomføre nødvendig utbedringstiltak. Til oppfølging er det som kjent bevilget ekstra 100 mill. kr i 2008, samtidig som regjeringen har foreslått en bevilgning på 220 mill. kr i 2009 for å gjennomføre strakstiltak i Oslo-tunnelen, på Oslo S og tilstøtende strekning mellom tunnelen og Skøyen for å forbedre regulariteten og punktligheten i togtrafikken i dette viktige trafikknutepunktet. Jeg viser for øvrig til mitt svar til stortingsrepresentanten Arne Sortevik i Stortingets spørretime, onsdag 19. november d.å., hvor jeg bl.a. opplyste at de pågående utbedringsarbeidene kan føre til forsinkelser i togtrafikken på grunn av at det må tas hensyn til at det samtidig skal kjøres tog på denne togstrekningen.

I dette utbedringsarbeidet er det etablert en tett dialog mellom Jernbaneverket og berørte togselskaper om prosjektets muligheter for sportilgang for å få utført arbeider i tunnelen og på tilstøtende områder som er tilpasset selskapenes ruteplaner. Gjeldende ruteplaner gir prosjektet normal sportilgang på 3,5 time i løpet av døgnet. Ruteplanen, som er bindende mellom partene, var ikke tilpasset en effektiv framdrift av de økte fornyelsesaktivitetene. For å få økt framdriften av prosjektet ble det fra mai til september i år, innstilt en del tog på kvelden. Dette ble gjort for å sikre en god framdrift på de aktiviteter som prosjektet mente ville gi best effekt på kort sikt. Prosjektgruppen foretar fortløpende avveininger mellom hensynet til framdriften av prosjektet og togtrafikkantene som er avhengig av at oppsatte tog følger oppsatte ruteplaner.

Jernbaneverket regner med at arbeidene med gjennomføringen av strakstiltak i tunnelen, på Oslo S og Skøyen vil måtte pågå fram til sommeren 2009. Alle tiltakene som etter planen skal gjennomføres i 2009, er prioritert ut fra forventet effekt, tidsbehov for prosjektering, anskaffelser av utstyr og den sportilgang som er planlagt i samarbeid med togselskapene for 2009. I tillegg til gjennomføringen av strakstiltak arbeides det samtidig med en hovedplan for mer langsiktige tiltak for nødvendig opprustning av tilstøtende jernbanestrekninger mellom Etterstad og Lysaker som jeg vil komme tilbake til i NTP 2010-2019. Fra Jernbaneverket har jeg fått opplyst at med god planlegging, et fortsatt godt samarbeid med togselskapene og valg av riktige tiltak, vil prosjektet kunne gi positive effekter for den daglige togdriften før den planlagte ferdigstillelsen i 2012.

Det er i alles interesse å bedre driftsstabiliteten i togtrafikken i Oslo-området så raskt som mulig. De planlagte utbedringsarbeidene må imidlertid baseres på realistiske gjennomføringsplaner som også tar hensyn til togtrafikkantenes behov mens utbedringsarbeidene pågår. Jeg vil derfor forholde meg til de planer og framdriftstempoet som prosjektet sammen med berørte togselskaper, legger opp til for dette prosjektet. Med regjeringsskiftet ble også den samlede innsatsen til vedlikehold og investeringer jernbaneinfrastrukturen økt. Dette må også forventes å bidra til å bedre kvaliteten på togtilbudet etter hvert som prosjektene ferdigstilles.