Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:338 (2008-2009)
Innlevert: 26.11.2008
Sendt: 27.11.2008
Besvart: 02.12.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Somaliske pirater er et økende og betydelig problem for norsk og internasjonal skipsfart. Flere land har marinefartøy til stede for sikring, eskorte og beskyttelse, men uten at det foreligger en internasjonal koordinering.
Vil Regjeringen ta initiativ til en bedre samordning av landenes innsats i regionen, og også vurdere om skipsfartsnasjonen Norge kan delta operativt?

Begrunnelse

Piratvirksomheten i det vestlige Indiske Hav med utgangspunkt fra Somalias kyst er betydelig økende og utgjør nå et stort sikkerhetsmessig og økonomisk problem. Flere land har valgt å sende marinefartøy til området. Også fra norske rederier kommer det forespørsler om Norge kan delta i disse operasjonene for beskyttelse, eskorte og eventuell avvisning av pirater. Ifølge oppslag i "Financial Times" 26/11-2008 er ikke mangel på fartøyer det største problemet, men snarere en koordinert innsats av dem som er tilstede. Som en av verdens ledende skipsfartsnasjoner er trygg passasje i disse farvannene av avgjørende betydning for Norge. Det er derfor i landets interesse at Regjeringen bidrar til å bedre forholdene i denne havregionen. Spørsmålet er todelt:
Har Regjeringen vurdert å sende norske marinefartøy til området, og i tilfelle med hvilket mandat i forhold til respons mot eventuelle angripere? Like vesentlig er spørsmålet om Regjeringen vil ta initiativ til en bedre koordinering av de deltakende mariner, og hvilke kanaler en vurderer egnet i så måte.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Farvannene utenfor Somalia er kanskje de farligste farvann for skip å seile i nå, og piratvirksomhet i områdene er et stort problem for skips-farten. Problemet er vedvarende og økende, og i den siste tiden har piratvirksomheten fått økt oppmerksomhet også i mediene. Jeg deler fullt ut representanten Vallersnes bekymring over situasjonen.

Regjeringen følger derfor opp både her hjemme og internasjonalt langs flere kanaler, i nær kontakt med Rederiforeningen og andre berørte.

Norge var medforslagsstiller til sikkerhetsrådssresolusjon 1816, som etter avtale med Somalias lovlige myndigheter gjør det mulig for de internasjonale maritime styrkene i området å gå inn i Somalias territorialfarvann. Norge var også medforslagsstiller for sikkerhetsrådssresolusjon 1838 som oppfordrer medlemslandene til å bidra med ressurser for å avverge kapringer. Norge vil fortsette å samarbeide med Sikkerhetsrådet om resolusjoner som motarbeider piratvirksomheten. Vi vil bruke de kanaler vi har for å fremme mest mulig robuste resolusjonstekster.

Jeg vil også nevne at Norge er med på å finansiere den forestående FN-ledede konferansen om piratvirksomheten utenfor Somalia som vil finne sted i Nairobi 10.-11. desember. Her vil land både i og utenfor regionen, samt sentrale internasjonale organisasjoner, drøfte en bredere internasjonal innsats for å bekjempe piratvirksomheten. Fra norsk side vil vi bruke denne anledningen til å understreke betydningen av god internasjonal koordinering av innsatsen.

Regjeringen står bak NATOs beslutning om å sende maritime styrker til området. Videre starter EU opp sin maritime operasjon i området 2. desember. I regi av Operation Enduring Freedom har det i tillegg vært en internasjonal maritim styrke i området i noen tid. Det er god kontakt og koordinering mellom NATOs og EUs operasjoner, og Norge fører en nær dialog med EU om dette. Vi gjør bruk av tilgjengelige kanaler, herunder i NATO og i FN samt bilaterale kontakter, for å bidra til at det forebyggende arbeidet i de aktuelle farvannene utføres så rasjonelt og godt koordinert som mulig.

Regjeringen vurderer fortløpende eventuell militær støtte til pågående eller eventuelle nye maritime operasjoner i regionen i tråd med de anmodninger vi mottar. På grunn av innfasingen av nye marinefartøy har imidlertid slik støtte frem til nå ikke vært mulig, og vil sannsynligvis heller ikke være realiserbart før tidligst andre halvår 2009. Avhengig av operasjonenes fortløpende behov og egne tilgjengelige kapasiteter, vil også deltakelse med maritime patruljefly eller kystvaktfartøy kunne vurderes på noe sikt. De samme krav til folkerettslig forankring, eksempelvis FN-mandat, selvforsvarsretten eller invitasjon fra en stats legitime myndigheter, gjelder naturligvis her som i enhver annen internasjonal operasjon.