Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:343 (2008-2009)
Innlevert: 27.11.2008
Sendt: 28.11.2008
Besvart: 08.12.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Brannsikkerhet gjelder oss alle - helt uavhengig av partifarge og tilhørighet. Hvert år opplever vi mange branner, noen ender beklageligvis opp med omkomne.
Vil kommunalministeren ta initiativ til å se nærmere på en mulig endring av rutinene for å sikre en innvendig kontroll og funksjonstest av piper i fremtiden, og ta initiativ til at slike kontroller avsluttes med en skriftlig rapport som overleveres eier?

Begrunnelse

Norge har dobbelt så mange branner med millionskader som Sverige, skal vi se på statistisk materiale - mange av brannene kunne uten tvil vært unngått. Vi vil alle gjøre vårt for å sikre våre hjem og arbeidsplasser ved å passe på at vi blant annet har brannslukningsutstyr tilgjengelig og røykvarslere som virker. De fleste av oss følger også de råd og veiledninger som kommer fra faglige eksperter om hvordan vi best mulig kan sikre oss fra å oppleve en brann. Enkelte forhold er dog spesielt vanskelig å finne ut av på egen hånd. Det kan eksempelvis være usikkert om ildsteder og piper er forskriftsmessig montert, og om de trenger rehabilitering eller reparasjon. Her er de fleste av oss prisgitt informasjon fra fagfolk for å vite hva som anbefales. Lovverk og forskrifter regulerer krav til piper og ildsteder, blant annet plan- og bygningsloven, i tillegg til egne forskrifter om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Klare krav som stilles for å unngå brann er blant annet pipens dimensjonering, funksjon, tverrsnitt, høyde over tak, avstand til brennbart materiale, krav til rehabilitering og reparasjon, feierluker, og lufteluker. Men ansvaret for pipene er juridisk sett delt i to. Kommunen har tilsyns- og feieansvar, som i all hovedsak i dag utføres av NRBR, men også av teknisk avdeling gjennom utstedelse av ferdigattest og kontroll av bygg. Eier har det endelige og overordnede ansvaret for arbeidet som blir utført på pipe/ildsted. Gjennom kommunens tilsyn og feiing skal det avdekkes om pipen og ildsteder er i forskriftsmessig stand og korrekt montert, men også dimensjonert for ildstedene, samt funksjonstestes. Tilsynet og feiing av piper gjøres i dag hvert fjerde år som minimum. Kontrollene tas i de fleste tilfeller utenfra - en utvendig, visuell kontroll - med påfølgende feiing av pipen. I noen tilfeller vil feieren be om å få komme inn og se på ildsteder og brannvegger til pipen, men det foretas ingen innvendig kontroll, ei heller en funksjonstest slik forskriftene forutsetter. Dagens kontroller vil derfor ikke kunne avdekke vesentlige feil og mangler innvendig i pipene, noe som er det mest avgjørende for hvorvidt man har en brannfarlig pipe eller ikke. Med innvendig kontroll mener undertegnede en visuell, innvendig kontroll med video/kamera samt en funksjonstest med røykpatroner eller liknende. Slike rutiner må på plass for at kommunen skal foreta sitt tilsyn på en god måte. En skriftlig tilbakemelding på eventuelle funn fra fagfolk er derfor helt avgjørende for at eier skal vite hva som må gjøres for å sikre sin egen bolig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Brannsikkerhet knyttet til piper og ildsteder har vært tatt opp i Stortingets spørretime en rekke ganger opp gjennom årene, senest av representant Ib Thomsen i mars 2006.

Spørsmålet som tas opp kan både knyttes til regler for montering og funksjon for nye piper og ildsteder etter plan- og bygningsloven og regler for feiing etter brann- og eksplosjonsvernloven. Jeg svarer for plan- og bygningsloven, som er mitt ansvarsområde. I dette regelverket stilles det blant annet krav til tetthet av røykkanalen, krav til tetthet mellom ildstedets røykrør og røykkanalen, overflatetemperatur til pipen samt mulighet for ettersyn av pipens overflate for å kunne oppdage eventuelle sprekkdannelser. Nye piper med tilhørende ildsted kan ikke oppføres uten at det er søkt kommunen og den har gitt tillatelse. Utarbeidelse av søknadsdokumentasjon, prosjektering, utførelse og kontroll skal da utføres av foretak som har ansvar for at tiltaket tilfredsstiller alle krav gitt i eller i medhold av loven. Reglene stiller videre krav til at foretaket skal ha gitte faglige kvalifikasjoner og styringssystem. Foretaket skal alltid utarbeide kontrolldokumentasjon i et byggeprosjekt. Det er ikke stilt konkrete krav til hvordan kontrollen skal utføres, eller hvordan denne skal rapporteres, men både innvendig kontroll med video/kamera og funksjonstest med røykpatroner kan benyttes. Det er opp til kontrollforetaket å velge egnet metode. Jeg er ikke gjort kjent med at det er spesielle problemstillinger ved oppføring av nye piper som gir grunn til å vurdere krav til spesielle kontrollmetoder og dokumentasjon.

Regler knyttet til det tilsyn feiervesenet fører med piper og ildsteder er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, som Justis- og politidepartementet har ansvar for. Dette tilsynet gjelder alle piper, gamle som nye, og er nok mest relevant for spørsmålet som er stilt. Jeg har forelagt spørsmålet for justisminister Knut Storberget, og gjengir her hans svar:

Statistisk representerer branner i piper og ildsteder nå ca 4 % av antall branner i boliger og har vært redusert fra ca 6 % i 1995. Samtidig har antallet branner i boliger gått ned fra 1802 i 1995 til 1456 i 2007. Det betyr at antall branner med årsak pipe eller ildsted er gått ned fra 77 i 1995 til 43 i 2007. De fleste av disse brannene skyldes feil montering av ildsted og ikke feil ved pipe.

Siden midt på nittitallet har det blitt innført krav til tilsyn med fyringsanleggene. Videre er ansvarsrettsreformen knyttet til montering av fyringsanlegg gjennomført. Fra 1998 ble også kravene til kompetanse i feiervesenet skjerpet. Når reduksjonen i antall branner faller sammen med innføring av nye krav, må det være tillatt å legge til grunn at endringer i kravene har hatt betydning for reduksjonene. Økt kompetanse hos feierne, både teknisk og forvaltningsmessig, vil også på sikt ytterligere kunne bidra til reduksjon av antall branner knyttet til piper og ildsteder.

Mange feiervesen har i dag utstyr som gjør det mulig å gjennomføre innvendig kontroll av skorsteinen både med og uten videoutstyr. Funksjonstester ligger imidlertid utenfor det som er definert som feietjenestens ansvarsområde. Feiervesenet plikter å gi skriftlig tilbakemelding om funn under tilsynet. Det kan for øvrig nevnes at feieren ofte veileder om riktig fyring og fyringsanleggets funksjoner. Stortinget er tidligere orientert om en veileder i myndighetsutøvelse for tilsynspersonell, herunder feiere, som bidrar til å styrke den forvaltningsmessige oppfølgingen av tilsynet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet gjennomfører for tiden et omfattende forskriftsrevisjonsprogram. Innenfor det aktuelle fagområdet er det lagt opp til at det bl.a. skal etableres en forskrift om privates ansvar i hjem og fritid og en forskrift om kommunenes plikter. Ansvar for fyringsanlegg og feiing og tilsyn med fyringsanlegg er omfattet av dette arbeidet.