Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:349 (2008-2009)
Innlevert: 28.11.2008
Sendt: 28.11.2008
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 09.12.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Vil statsråden foreta seg noe for å sikre kvalitet på driften ved RMI i forbindelse med at deler av virksomheten midlertidig skal flyttes, noe som blant annet professor Norum har uttrykt sterk bekymring for?

Begrunnelse

I forbindelse med ombygging ved RMI har man hatt behov for å flytte patologiseksjonen ut av sykehuset hvor den til daglig holder til. Professor Norum ved RMI har uttrykt skepsis til den løsning som er valgt for seksjonen frem til nytt bygg står klart, og peker på at denne vil være ødeleggende for utviklingen ved RMI. Det skal også finnes forslag til andre, bedre og billigere løsninger enn den som er valgt som ikke er vurdert på en skikkelig måte. På denne bakgrunn er jeg usikker på om statsråden har tatt inn over seg de plasseringsmessige utfordringer den valgte midlertidige løsningen gir.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Beslutningen om flytting av patologiseksjonen ved Rettsmedisinsk institutt (RMI) er fattet av ledelsen ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo som en midlertidig løsning i en fase der nytt bygg til instituttet er under planlegging. I den forbindelse stilte Justisdepartementet 14,25 mill kr til rådighet for RMI til omstilling, stillinger og utstyr herunder etablering av midlertidige tilleggslokaler og tilhørende flytteutgifter for å sikre alle sider av driften ved RMI.

De midlertidige løsningen er ikke optimal på grunn av gangavstand mellom kontorlokaler for patologene og obduksjonslokaler og laboratorier ved Rikshospitalet, men lokalene var de eneste som var tilgjengelig i nærområdet. Lokalene er oppusset og nytt utstyr er innkjøpt. Erfaringen så langt er at det fungerer greit. Løsningen har ikke medført lengre behandlingstid på obduksjoner. Jeg har ingen opplysninger om at flyttingen har medført store problemer for de andre delene av virksomheten ved RMI. For DNA-sakene rapporteres det at antall analyser er høyt, og at dette går raskt.

Jeg har fått opplyst det er et eget forprosjekt ved Universitetet i Oslo som planlegger nytt bygg for instituttet. Det kan videre opplyses at arealbehovet for RMI er blitt utredet, og at det nå pågår ett arbeid for å kostnadsberegne hva et aktuelt nybygg vil koste.