Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:367 (2008-2009)
Innlevert: 01.12.2008
Sendt: 01.12.2008
Besvart: 05.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre etablering av tilstrekkelig antall ladestasjoner med 16 amp. kurs og strømmåler langs norske veier?

Begrunnelse

KrF har fått innspill fra elbil-brukere at det er stor mangel på ladestasjoner med 16 ampere kurs og strømmåler langs norske veier. Blant annet er det bare et fåtall bensinstasjoner i Norge som kan tilby hurtiglading av elbiler. Stadig flere elbiler kjører nå på norske veier, og i løpet av få år vil vi antakelig ha plugin-hybrider som også trenger ladestasjoner. Målet må være å gjøre det mulig for elbilsjåfører å kjøre lengre strekninger uten å trenge å være bekymret for å bli stående med tomt batteri av mangel på ladestasjoner.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Klimameldinga (St.meld. nr. 34 - Norsk klimapolitikk) presenterer regjeringa en ambisiøs målsetting om å redusere CO2-utslippen fra transportsektoren med 2,5 - 4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til Klimameldingas referansebane mot 2020.

For å bidra til nå målet i Klimameldinga, ser jeg det som svært viktig å styrke satsinga på elbiler og plug-in-hybrider. Elbilene og plug-in-hybridene er svært energieffektive og har ingen, eller svært lave utslipp. Om lag 95 pst av elektrisiteten som blir produsert i Norge er dessuten fornybar, og i tillegg er elektrisitet per i dag et svært billig drivstoff målt etter energiinnhold.

I Norge bruker vi allerede flere sterke virkemidler for å fremme bruk av elbiler. Likevel eksisterer det fremdeles barrierer som bremser innfasinga av elektriske kjøretøy. Begrensninger innen batteri- og ladeteknologi, og mangel på tilgjengelige ladestasjoner er eksempler på noen av disse barrierene.

For å se nærmere på hva regjeringen kan gjøre for å fremskynde innfasinga av elbiler og plug-in-hybrider, har jeg invitert en rekke viktige aktører fra bl.a miljøbevegelsen, kraft- og bilbransjen og akademia til et seminar den 8. desember. Mangelen på tilgjengelige ladestasjoner vil bli et viktig diskusjonstema på seminaret, og jeg håper på mange nyttige innspill fra aktørene på hvordan denne utfordringen bør håndteres. Innspillene vil danne grunnlag for Samferdselsdepartementets videre arbeid for å bidra til at det etableres tilstrekkelig mange ladestasjoner rundt om i landet.

Transnova-prosjektet, som starter opp i 2009, vil kunne støtte prosjekt som handler om infrastruktur for elbiler. Transnova har 50 mill kr til disposisjon neste år. Jeg vurderer fortløpende hvordan man kan stimulere ulike både private og offentlige aktører til å opprette ladestasjoner.