Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:378 (2008-2009)
Innlevert: 03.12.2008
Sendt: 03.12.2008
Besvart: 09.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Finanskrisen har pågått i mange måneder, og virkningene av den rammer stadig flere norske arbeidstakere og norske bedrifter. Høyre har ved to anledninger i Stortinget i høst forsøkt å få samferdselsministeren til å klargjøre regjeringens beredskapsplaner for å håndtere disse utfordringene, uten at dette har resultert i noen oppklaring.
Kan jeg be om en redegjørelse for hvilke konkrete samferdselrelaterte beredskapsplaner Regjeringen har som snarlig vil øke sysselsettingen i bygg- og anleggsbransjen?

Begrunnelse

Ved utgangen av november var det registrert 45 200 arbeidsledige hos Nav. Dette er en økning på 6 700 personer (18 %) sammenlignet med november i fjor. Sesongjusterte tall viser at det ble 3 400 flere arbeidsløse i løpet av november. Arbeidsløsheten øker nå i alle fylker og blant nesten alle yrkesgrupper. Innen bygg og anlegg er det 73 % flere arbeidsløse enn på samme tid i fjor.
I løpet av november ble det registrert 31 % færre nye ledige stilliger sammenlignet med samme tid i fjor. For bygg og anlegg er reduksjonen på 48 %. Totalt er det nå 2,7 % ledige innen bygg- og anleggsbransjen.
Det er iflg. Nav nå klart at det har skjedd en forandring i arbeidsmarkedet, og vi kan vente ytterligere arbeidsløshet i tiden fremover.
Maskinentreprenørenes Forbund, MEF, sier at deres medlemmer i bygg- og anleggsbransjen står klare til å ta oppdrag umiddelbart.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er iverksatt en rekke tiltak for å møte utviklingen i internasjonal og norsk økonomi. Som kjent har Regjeringen også besluttet å arbeide med sikte på å legge fram ytterligere finanspolitiske tiltak i månedsskifte januar/februar.

Regjeringen har lagt fram et ekspansivt budsjett for 2009. Samferdselsbudsjettet øker med 3,2 milliarder kr, eller om lag 13 pst. fra saldert budsjett 2008. Det er lagt opp til en betydelig økning i veg- og jernbaneinvesteringene så vel som innsatsen på drift og vedlikehold. Dette vil være vesentlige bidrag for å stimulere etterspørselen innenfor disse markedene i 2009.

Regjeringen følger nøye med utviklingen i sysselsettingen, bl.a. i bygg- og annleggsbransjen, og vil som ledd i forberedelsen av tiltakene utarbeide nye anslag for utviklingen i norsk økonomi, jf. Finansministerens brev til Finanskomitéens leder av 26. november. Hvilke konkrete samferdselsrelaterte prosjekter som vil være aktuelle, vil vi komme tilbake til i framlegget fra Regjeringen.