Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:380 (2008-2009)
Innlevert: 03.12.2008
Sendt: 04.12.2008
Besvart: 12.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Stortingsflertallet har vedtatt nye endringer i bilavgiftssystemet. Dette slår svært hardt ut for bilforhandlere som har lang leveringstid fra bestilling til levering. I tillegg til avgiftshopp kommer finanskrisen på toppen. Dette innebærer at forhandlere kan gå over ende fordi kjøperne ikke klarer å finansiere bilene pga. avgiftsendringer og finanskrise.
Vil statsråden etablere en overgangsordning hvor f.eks. biler dokumentert bestilt før 1. august 08 kan selges med dagens avgiftssats?

Begrunnelse

Regjeringen legger også for 2009 opp til store endringer i avgiftssystemet for biler. Stadige endringer i avgiftssystemet medfører store utfordringer for bilbransjen som til stadighet opplever å måtte forholde seg til nye rammebetingelser. For en del dyrere bilmerker er det lang leveringstid. Dette innebærer at biler som er bestilt og solgt i 2008, men som på grunn av lang leveringstid ikke kommer før i 2009, medfører store utfordringer. Når man i tillegg får en finanskrise som rammer svært hardt, blir utfordringene enda større for forhandlere som ikke lenger får solgt bilene som er bestilt. Dette enten fordi kundene ikke vil, eller kan ta imot bilen som man hadde bestilt til helt andre forutsetninger enn det som lå til grunn på bestillingstidspunktet. I ytterste konsekvens kan dette innebære at selgeren av denne typen biler går konkurs, og ansatte blir oppsagt. Dette kan skje som en konsekvens av at regjeringen lager helt nye rammebetingelser som verken kjøper eller selger har hatt mulighet til å forutse.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen ønsker å motivere til kjøp av kjøretøy med lavere CO2-utslipp og dermed bidra til lavere utslipp i framtiden. Dette er i tråd med Soria Moria-erklæringen hvor det framgår at Regjeringen vil gjennomgå skatte- og avgiftssystemet med sikte på å foreta endringer, for å fremme miljøvennlig atferd.

Regjeringen har i tidligere budsjetter lagt om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning. Fra 2007 ble CO2-utslipp innført som en av hovedkomponentene i engangsavgiften, og fra 2008 ble årsavgiften miljødifferensiert.

I budsjettet for 2009 følges dette opp med avgiftsendringer som gjør det mer lønnsomt å kjøpe biler med lavere CO2-utslipp. Satsstrukturen i CO2-komponenten endres, og det innføres et fast fradrag i avgiften på 500 kroner per gram utslipp under 120 g/km. Det særskilte fradraget omfatter kjøretøy som har utslipp under 120 g/km. I tillegg foreslås det å sette avgiftssatsen som gjelder i intervallet mellom null og 120 g/km, til null kroner per gram. Det blir også innført et nytt trinn i CO2-komponenten i engangsavgiften med en sats på 2 500 kroner per gram for CO2-utslipp over 250 g/km. Dette gjelder store biler med svært høye utslipp.

Stortinget har ikke vedtatt noen overgangsordning i forbindelse med endringene i engangsavgiften. Utgangspunktet er derfor klart. Endringene vil tre i kraft med virkning fra 1. januar 2009. Skal regelverket fravikes, må dette skje etter dispensasjon gitt i medhold av Stortingets vedtak om engangsavgift § 10 Denne bestemmelsen gir departementet anledning til å frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet eller klart urimelig virkning. Fullmakt etter denne bestemmelse er delegert til den enkelte tollregion, og søknader etter denne bestemmelsen må i utgangpunktet rettes dit.

Dersom det skal etableres en generell overgangsordning for alle kjøretøy som kommer negativt ut av endringene, vil dette i realiteten være en tilsidesettelse av det iverksettelsestidspunktet som Stortinget har vedtatt. Dette ligger i ytterkant av hva som kan vedtas i medhold at dispensasjonsfullmakten i vedtakets § 10. Dessuten vil en generell overgangsordning være i strid med formålet bak omleggingen, som nettopp har vært å avgiftslegge biler med høye CO2-utslipp hardere.

Dispensasjonsfullmakten har ved et par anledninger blitt benyttet ved innskjerpinger i engangsavgiften. Dette har imidlertid vært spesielle situasjoner, for eksempel der avgiftsgrupper har blitt fjernet, eller der kravene for å komme inn under en avgiftsgruppe har blitt strammet inn. Gjennomgående har det dessuten vært et krav at kjøretøyene har blitt innført før 1. januar, men at kapasitetsproblemer hos veimyndighetene har gjort det umulig å registrere kjøretøyene før nyttår. På denne bakgrunn kan jeg ikke se at det foreligger grunnlag for å etablere noen overgangsordning i dette tilfellet.