Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:382 (2008-2009)
Innlevert: 04.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 12.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Etter brann i Autogarasjen AS fremkommer det at delvis ødeleggelse ikke regnes som delvis ufrivillig realisasjon, hvilket medfører at erstatningsbeløpet som skal gå til gjenoppretting kommer til beskatning. Konsekvensen er at det ikke er nok midler til å sette huset i samme stand.
Mener finansministeren at dette er et rimelig resultat, og vil statsråden endre reglene slik at skatteyter som mottar erstatning vedr brann og annen ufrivillig realisasjon skal kunne benytte beløpet til gjenoppretting?

Begrunnelse

Autogarasjen AS med adresse Nygårdsgaten 91 i Bergen brant den 29.07.08 delvis ned. Bygget ble påført omfattende skader og det må gjennomføres omfattende rehabilitering. Erstatningsbeløpet ventes for eksempel å bli om lag kr 7 millioner og skal dekke gjenoppretting. Bygget fra 1917 var tilnærmet avskrevet. Ifølge juridiske vurderinger vil erstatningen etter gjeldende skatterett kunne bli skattepliktig, og skatten beløpe seg til rundt kr 2 millioner. Dermed vil erstatningen ikke være tilstrekkelig til gjenoppretting.
Ved såkalt "ufrivillig realisasjon", herunder når et formuesobjekt er gått tapt ved brann, kan gevinst kreves fritatt for skatt når skattyter innen en frist på tre år bruker erstatningen til å erverve nytt formuesobjekt av samme art. Bestemmelsen, som er inntatt i skattelovens § 14-70, gjelder som nevnt når formuesobjektet er "gått tapt". Realisasjonsbegrepet er definert i § 9-2 og omfatter bl.a. tap, ødeleggelse og tilintetgjørelse.
Erstatning for delvis ødeleggelse regnes som skattepliktig inntekt vunnet ved kapital i henhold til § 5-1. I Lignings-ABC 2007/2008 uttales følgende vedrørende delvis ødeleggelse av et driftsmiddel:

"Får skattyter erstatning for delvis ødeleggelse av driftsmiddel i inntektsgivende arbeid eller aktivitet, skal kostnadene til utbedring ikke komme til fradrag ved inntektsfastsettelsen, men avregnes mot erstatningen. Eventuell ubenyttet erstatning må tas i betraktning ved senere inntektsfastsettelse. Dette kan i praksis gjøres ved at driftsmiddelet nedskrives med ubenyttet erstatningsutbetaling. Slik nedskrivning kan imidlertid ikke etablere en negativ saldo/inngangsverdi. Eventuell rest av den ubenyttede erstatning tas til inntekt..."

Hvis utbetaling og reparasjon foretas samme inntektsår, vil man dermed kunne unngå at erstatning innenfor reparasjonskostnaden skattlegges. Om kostnaden til gjenoppbygging og rehabilitering derimot kommer i et senere inntektsår, hvilket det ofte vil gjøre, vil skattyter kunne måtte betale skatt av erstatningen. Det er denne situasjonen som er utfordringen til Autogarasjen. Slik dette virker vil ikke Autogarasjen kunne gjenopprettes til samme stand fordi erstatningsbeløpet nesten i sin helhet kommer til beskatning.
Formuleringen om at det ikke kan etableres negativ saldo ved delvis ødeleggelse er ny og ble tatt inn i Lignings-ABC i siste utgave. Bakgrunnen for denne er ikke kjent, og det kan stille spørsmål ved om den er korrekt. Uansett kan det ikke være hensikten med regelverket at forsikringsutbetalinger etter brannskader skal gå til realisasjonsbeskatning i stedet for gjenoppretting.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Erstatningsutbetaling i forbindelse med realisasjon av et formuesgode i næring, f. eks. et driftsmiddel, er i prinsippet skattepliktig inntekt, også om realisasjonen er ufrivillig. Skattytere som opplever at et slikt formuesgode blir ufrivillig ødelagt ved brann eller annen ulykkeshendelse, kan ha et særlig behov for å benytte eventuell utbetalt erstatningssum til å bygge opp igjen det som er gått tapt. Beskatning av den gevinsten som oppstår i forbindelse med en slik ødeleggelse kan gjøre det vanskelig å få gjenopprettet situasjonen, og det kan også virke urimelig at man ikke skal kunne benytte hele erstatningssummen uavkortet til gjenoppbygging.

I skatteloven § 14-70 er det gitt en løsning for de tilfellene hvor hele objektet går tapt som følge av en ufrivillig hendelse. Hovedregelen er etter denne bestemmelsen at eieren av et formuesobjekt som går tapt ved ulykke (totalskade), får utsatt gevinstbeskatningen dersom han innen en viss frist reinvesterer beløpet i et nytt formuesobjekt av samme type.

Skatteloven § 14-70 om betinget skattefritak gjelder ikke ved delvis skade, for eksempel når deler av et driftsmiddel blir ødelagt ved brann. I denne situasjonen fører imidlertid skattelovens alminnelige regler til at skattyteren kan avregne kostnadene til utbedring mot erstatningen. Det betyr at slik avregnet erstatning ikke øker den skattepliktige inntekt, men at de avregnede kostnadene heller ikke reduserer den. I den grad det mottas erstatning som ikke benyttes til utbedring, kan erstatningsbeløpet nedskrives på saldo (inngangsverdi) for driftsmidlet. Dette gjelder selv om nedskrivningen medfører at saldoen blir negativ.

Som representanten Hansen viser til, er det i Lignings ABC for inntektsåret 2007 uttalt det motsatte, nemlig at nedskrivning på saldo med erstatningsbeløp ikke kan etablere en negativ saldo, og at eventuell rest av den ubenyttede erstatningen må tas til inntekt. Dette er ikke i samsvar med gjeldende rett. Skattedirektoratet har i forbindelse med forberedelsen av Lignings ABC for inntektsåret 2008 gjennomgått denne omtalen, og har varslet at teksten vil bli endret på dette punkt.

Den lovforståelsen som det nå er enighet om mellom departementet og direktoratet, innebærer at Autogarasjen AS ikke plikter å inntektsføre erstatningen for den delvise brannskaden, selv om utbedringen (bruken av erstatningen) skjer et senere år enn skadeåret. Til gjengjeld gir bruken av erstatningen til utbedring ingen fradragsrett.

Jeg anbefaler at selskapet på nytt tar opp saken med sitt skattekontor.