Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:391 (2008-2009)
Innlevert: 04.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 16.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Oljeprisen har som kjent falt betydelig den siste tiden. Dagens pris er vesentlig lavere enn det som er lagt til grunn i statsbudsjettet for neste år. Lav oljepris vil både påvirke statens inntekter direkte og indirekte ved at aktiviteten innen oljesektoren trolig vil falle dersom oljeprisen blir liggende på dagens nivå eller lavere.
Kan finansministeren gi et anslag på hvor lav oljepris Norge tåler før statsbudsjettet for 2009 går i minus?

Begrunnelse

Ber om at det i svaret blir tatt hensyn til at lav oljepris også vil redusere aktiviteten innenfor oljesektoren og at dette trolig også vil medføre lavere etterspørsel etter arbeidskraft innenfor leverandører av varer og tjenester til oljesektoren. Ber om at det i svaret blir lagt til grunn at gassprisen utvikler seg i takt med oljeprisen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen innebærer at statens varierende inntekter fra petroleumsvirksomheten i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond – Utland. Uttaket fra fondet skal over tid svare til forventet realavkastning av fondskapitalen, anslått til 4 pst. Bruken av petroleumsinntekter over statsbudsjettet frikobles på denne måten fra de til dels betydelige svingningene i petroleumsproduksjon, petroleumspriser og årlig fondsavkastning.

Saldert budsjett for 2009 viser et overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond – Utland på 346,2 mrd. kroner. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er anslått til 394,8 mrd. kroner, mens det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet anslås til 48,7 mrd. kroner. Det oljekorrigerte underskuddet dekkes av en overføring fra Statens pensjonsfond – Utland. Så lenge det er midler i fondet vil en dermed unngå underskudd på statsbudsjettet. Det samlede overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond – Utland i 2009 er i saldert budsjett anslått til 433,4 mrd. kroner.

Når budsjettpolitikken følger handlingsregelen vil det oljekorrigerte underskuddet over tid svare til forventet realavkastning av fondskapitalen. I saldert budsjett for 2009 er det oljekorrigerte underskuddet, og dermed uttaket fra fondet, anslått å være rundt 40 mrd. kroner mindre enn 4 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond – Utland. Dette må ses i sammenheng med at nivået på skatte- og avgiftsinntektene ble anslått å ligge noe over normalnivået i 2009. I en lavkonjunktur kan overføringen fra fondet være større enn forventet realavkastning (4-prosentbanen), slik det var i årene 2002-2005.

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan skatteinngangen vil utvikle seg gjennom neste år. Det ligger nå an til at veksten i norsk økonomi vil bli svakere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2009. Dette må først og fremst ses i sammenheng med finanskrisen, samt svakere utvikling hos våre handelspartnere. En reduksjon i oljeselskapenes forventninger til framtidige oljepriser kan føre til at enkelte prosjekter legges på is, avhengig av lønnsomheten i prosjektene. Det er usikkert om oljepriser på dagens nivå vil føre til vesentlige utsettelser av prosjekter.

En svakere utvikling enn ventet i norsk økonomi vil isolert sett trekke i retning av et større oljekorrigert underskudd på statsbudsjettet. Dette oljekorrigerte underskuddet vil som nevnt dekkes av en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond – Utland, slik at det fortsatt vil være balanse i statsbudsjettet. Det samlede overskuddet i statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond – Utland vil imidlertid isolert sett reduseres.

Som det framgår av figur 2.13 i Nasjonalbudsjettet 2009, var statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten nær null i 1988. Da var oljeprisen 182 kroner per fat, målt i 2009-priser, mens produksjonen var 40 pst. av anslått nivå for 2009. I 1998 var oljeprisen nede i 131 2009-kroner per fat, som var det laveste nivået siden 1973, mens olje- og gassproduksjonen var rundt 90 pst. av forventet nivå i 2009. Statens netto kontantstrøm var da i underkant av 60 mrd. 2009-kroner.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2009 ble i saldert budsjett anslått til om lag 395 mrd. kroner. Anslaget var basert på en gjennomsnittlig oljepris på 500 kroner per fat i 2009. Prisen på nordsjøolje lå 8. desember i år i underkant av 300 kroner per fat, mens gjennomsnittsprisen hittil i år er i underkant av 550 kroner per fat. Lavere olje- og gasspriser, eller lavere olje- og gassproduksjon, vil redusere statens petroleumsinntekter, men det skal mye til før overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond – Utland snus til et underskudd.

Det finanspolitiske rammeverket er utformet slik at verken kortsiktige svingninger i oljepriser eller konjunkturelle svingninger i offentlige inntekter og utgifter skal slå ut i budsjettpolitikken fra år til år. Et langvarig fall i oljeprisene vil imidlertid føre til lavere avsetninger i Statens pensjonsfond – Utland og dermed gi mindre handlingsrom i finanspolitikken fram i tid.