Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:393 (2008-2009)
Innlevert: 05.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 15.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil statsråden sørge for at arbeidsgruppen som skal gjennomgå forskningsstatus og forvaltningen vedrørende stråling fra mobiltelefoner, master og trådløse nettverk, blir bredt sammensatt og inkluderer fagfolk med ulik bakgrunn og ulike synspunkter på disse problemstillingene?

Begrunnelse

Statsråden har lovet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å gjennomgå forskningsstatus og forvaltningen vedrørende stråling fra mobiltelefoner, master og trådløse nettverk. Gruppen skal ha som oppgave å se på reglene på området, hvor stasjoner kan etableres, hvilke grenseverdier som skal ligge til grunn, hva slags klagemuligheter som skal legges inn og hvordan forvaltningen skal håndtere disse spørsmålene. Helse- og omsorgsdepartementet skal være i ferd med å nedsette en slik arbeidsgruppe, basert på et bredt tverrfaglig miljø.
Det er uenighet blant forskere om helseeffektene av denne typen stråling. I et tidligere svar på spørsmål fra undertegnede om Rregjeringens tiltak for å møte den økende usikkerheten knyttet til helseeffektene ved stråling, pekte forrige helseminister Sylvia Brustad på at kunnskapssituasjonen ikke er fullt ut tilstrekkelig til å trekke en endelig konklusjon for all slik eksponering. Det ble også pekt på at det er behov for videre forskning på mulige biologiske effekter og helsevirkninger.
Med bakgrunn i den usikkerheten det er knyttet til helseeffektene ved denne typen stråling er det svært viktig at fagfolk med forskjellige synspunkter inkluderes.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som representanten Kvassheim peker på, skal det nedsettes en arbeidsgruppe på dette området. Jeg kan opplyse om at Helse- og omsorgsdepartementet er i gang med å forberede nedsettelse av en ekspertgruppe som skal gjennomgå forskningsstatus og forvaltningen vedrørende stråling fra blant annet mobiltelefoner, master og trådløse nettverk.

Jeg ser det som viktig at ekspertgruppen får en tverrsektoriell forankring, slik at alle sektorer som har virkemidler og regelverk innen forvaltningen av denne teknologien blir involvert.

Når det gjelder ytterligere føringer for deltakelse i ekspertgruppen vil faglig kompetanse være avgjørende. Det vil også bli vurdert å henvende seg til andre nordiske land mht sammensettingen av ekspertgruppen.

Jeg er kjent med problemstillingene knyttet til el-overfølsomhet, bl.a. gjennom kontakt med Foreningen for de el-overfølsomme (FELO). Denne kontakten har allerede medført etablering av en arbeidsgruppe ledet av Helsedirektoratet med deltakere fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens strålevern og FELO. Arbeidsgruppen ser på pasientaspektet ved el-overfølsomhet.

Jeg er klar over at det eksisterer ulike synspunkter på problemstillingene knyttet til el-overfølsomhet og vil ta med meg dette i det videre arbeidet.