Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:415 (2008-2009)
Innlevert: 09.12.2008
Sendt: 09.12.2008
Besvart: 18.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Ønsker statsråden virkelig at flest mulig seniorer skal bli i stillingene sine ved oppnådd pensjonsalder, eller er dette et tilbud som skal gis til spesielt utvalgte?

Begrunnelse

BT hadde oppslag den 08.12.08 om at flere seniorer i Hordaland hadde et ønske om å fortsette i jobben etter oppnådd pensjonsalder, men at de ikke fikk tilbud om å stå i stillingen sin. Det er stort sett bare ledere i politiet som har mottatt tilbud om videre tjeneste og bare en politimann fra grunnplanet blir værende i tjeneste i Hordaland. Dette står i en merkelig kontrast til det skrikende behov Norge opplever i forhold til synlig politi og kan ikke sies å være i samsvar med de signaler statsråden har gitt den siste tiden. På denne bakgrunn er det lett å stille seg spørsmål om Hordaland politidistrikt gjør feil eller om dette er utslag av en ønsket politikk fra Regjeringens side. BTs avsløring av resultatet av politikken viser uansett at tiltakene som er satt i verk er feilslått i forhold til hva som burde være intensjonen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Bemanningssituasjonen i politiet har vært en utfordring i flere år, først og fremst fordi det er utdannet for få politifolk. I høst er situasjonen blitt vesentlig forverret fordi ansatte i politiet synes å ha bestemt seg for å verne om sin fritid ved å ikke ta på seg overtidsvakter frivillig.

Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å styrke politi- og lensmannsetaten. Det rekordhøye opptaket til PHS de to siste årene på 432 studenter, er foreslått økt til 552 studenter i 2009. I tillegg til å øke opptaket ved Politihøgskolen arbeider vi med å organisere politiet på en bedre måte, slik at kompetansen utnyttes best mulig. Politidirektoratet har fulgt opp dette blant annet gjennom rekruttering av personell med annen utdanning, eksempelvis arrestforvarere, for å frigjøre polititjenestemenn og -kvinner for politioppgaver.

Samtidig arbeider vi for å beholde erfarne medarbeidere lenger i jobb. Politidirektoratet har iverksatt en rekke tiltak, som fleksible arbeidstidsordninger, fritak for turnustjeneste, bytte av arbeidsoppgaver/tjenestested og andre individuelt tilpassede tiltak herunder lønnstilskudd, for å få ansatte til å fortsette i politi- og lensmannsetaten, i stedet for at de går av med pensjon før oppnådd aldersgrense.

Dette har gitt klare effekter ved at det per oktober i år var 160 tilsatte, i alle stillingskategorier, som fortsatte i jobb på grunn av seniorpolitiske tiltak. Antallet varierer til enhver tid avhengig av aldersprofil, bemanningsbehov og økonomiske avveininger i det enkelte politidistrikt.

Lønn er som nevnt ett av flere virkemidler for å beholde nøkkelkompetanse. Dette kan imidlertid ikke avtales på forhånd, men kan nedfelles i den lokale lønnspolitikken. Et eventuelt lønnsstimuleringstilskudd kan forankres i hovedtariffavtalens pkt. 2.3.4 pkt 2 (”rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft”). Hvorvidt kriteriene for innfrielse av et lønnstilskudd er oppfylt må vurderes individuelt opp mot den enkeltes kompetanse. Lønn er brukt for å beholde tilsatte i følgende politidistrikter: Hordaland, Vestoppland, Agder, Rogaland, Salten, Hedmark, Telemark, Nord-Trøndelag og Haugaland og Sunnhordland.

Politidirektoratet foretar en årlig økonomisk rammetildeling til politidistriktene på grunnlag av en omforent ressursfordelingsmodell. Det er politimesterens ansvar å utnytte disse midlene på en slik måte at hele politidistriktet sikres en best mulig polititjeneste.

Det er en målsetting for politi- og lensmannsetaten å beholde de tilsatte til oppnådd aldersgrense. Det er mulig for polititjenestemenn og – kvinner å pensjonere seg tre år før aldersgrensen, på gitte vilkår. Vårt mål er at også så mange som mulig av disse blir i jobb til oppnådd aldersgrense.