Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:426 (2008-2009)
Innlevert: 10.12.2008
Sendt: 11.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): FrP er enig i at Norge bør gi finansiell assistanse til islandske myndigheter i forbindelse med den pågående bankkrisen. Men, slik støtte har noen paradokser. Blant annet at islandske bankinnskytere har fått sine bankinnskudd i Kaupthings filialer på Island garantert av islandske myndigheter, mens nordmenns innskudd i Kaupthing Norge ikke har fått tilsvarende garanti.
Vil finansministeren i forbindelse med Norges hjelp til Island stille som krav at nordmenns innskudd i Kaupthing Norge blir behandlet på lik linje med innskudd gjort i Kaupthings islandske filialer?

Begrunnelse

Islandske myndigheter har overtatt eierskapet i den islandske banken Kaupthing. I den forbindelse ble bankinnskuddene i bankens filialer på Island garantert. Omtrent parallelt ble Kaupthing Norge begjært konkurs og satt under administrasjon, noe som førte til at nordmenns bankinnskudd utover 2 millioner, som dekkes av Banksikringsfondet, høyst sannsynlig er gått tapt. Samtidig som dette finner sted, driver Norge betydelig finansiell assistanse til islandske myndigheter, og slik sett gjør det mulig for islandske myndigheter å garantere for innskudd i islandske filialer. Det betyr i realiteten at Norge hjelper islandske bankinnskytere samtidig som norske bankinnskytere i Kaupthing Norge mister sine innskudd over 2 millioner kroner. 2 millioner som for øvrig er betalt av norske banker gjennom Banksikringsfondet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Islandske myndigheter satte tre store islandske banker under offentlig administrasjon i oktober i år. Innskytere i disse bankenes filialer i andre land fikk i utgangspunktet ikke dekning fra den islandske innskuddsgarantiordningen. Island har gått inn på et IMF-program med sikte på å komme ut av den økonomiske krisen landet befinner seg i. Flere land har i denne forbindelse gitt lån til Island. Flere av långiverne, herunder de nordiske, har lagt vekt på at Island oppfyller sine internasjonale forpliktelser, inkludert dekning av innskudd i islandske bankers filialer i andre land iht EØS-regelverket. Etter det jeg er kjent med, vurderer også EFTAs overvåkningsorgan dette spørsmålet.

Filialen i Norge av den islandske banken Kaupthing Banki Hf innstilte torsdag 9. oktober 2008 sine betalinger, og sluttet å honorere innskudd i Norge. Banken opprettholdt samtidig virksomhet på Island. Finansdepartementet fattet på denne bakgrunn 12. oktober 2008 vedtak om offentlig administrasjon av den norske filialen i Kaupthing Banki Hf. Vedtaket ble truffet for å legge til rette for en forsvarlig håndtering av betalingsinnstillingen i filialen, og for å motvirke forskjellsbehandling av kreditorer i Norge. Vedtaket omfatter alle bankens eiendeler og forpliktelser i Norge. Kredittilsynet har oppnevnt et administrasjonsstyre som tar hånd om aktiva og behandler kravene.

Kaupthings filial i Norge hadde såkalt ”topping-up” medlemskap i det norske Bankenes sikringsfond. Det betyr at innskudd i den norske filialen inntil 2 millioner kroner per innskyter er garantert av Bankenes sikringsfond med fradrag for 20 887 euro som skal være garantert av den islandske banksikringsordningen. For å unngå usikkerhet hos innskyterne for de første 20 887 euro, ble det ved kongelig resolusjon 13. oktober 2008 truffet vedtak om at staten garanterer for, og vil forskuttere, den andelen av innskuddene i den norske filialen av Kaupthing som er sikret av den islandske innskuddssikringsordningen, dvs. motverdien av inntil 20 887 euro. Denne garantien ble vedtatt av Stortinget 14. november 2008, jf. St.prp.nr. 6 (2008-2009) og Innst.S.nr. 26 (2008-2009). Avgrensningen, både i det norske ”topping-up” medlemskapet til Kaupthing, og i den statlige garantien knyttet til innskuddene i den norske filialen til Kaupthing, innebærer at de tiltak som er satt i verk fra norsk side tjener norske interesser. Islandske kunder av Kaupthing nyter ikke godt av disse tiltakene.

Bankenes sikringsfond har vært statens fullmektig for utbetalingene iht den statlige garantien. Innskudd som skal dekkes iht den statlige garantien er blitt utbetalt samtidig med utbetalinger som Bankenes sikringsfond har gjort iht den norske bankinnskuddssikringsgarantien. Hver av innskyterne som har fått utbetalt innskudd iht den statlige garantien har overdratt sitt krav mot Kaupthing Bank og/eller den islandske innskuddsgarantiordningen til staten.

Administrasjonsstyret arbeider aktivt for å sikre at kreditorer i filialen vil få dekket sine krav.