Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:435 (2008-2009)
Innlevert: 12.12.2008
Sendt: 12.12.2008
Spørsmålet er trukket tilbake

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva vil olje- og energiministeren foreta seg for å sikre at norske innovative miljøer og foretak som jobber med utvikling av ny teknologi innenfor bølgekraft eller andre fornybare energiteknologier får tilstrekkelig gode insentiver og rammebetingelser til å investere i produksjon og arbeidsplasser i Norge?

Begrunnelse

Hydra Tidal er et norsk foretak, etablert i 2001 og eid i dag av Energy Future Invest AS (28,33%), Statkraft AS (24,88%), Hydra Energy AS (21,92%), Hålogaland Kraft AS (15,75%), Lofotkraft Holding AS (6,08%) og Hålogaland Kapital AS (3,04%). Selskapets forretningskontor er i Harstad, og dets målsetting er å tilby teknologi til bruk ved utbygging av kraftproduserende anlegg som utnytter energien i lavhastighets vannstrømmer, som for eksempel tidevann. Teknologien baserer seg på roterende turbiner tilknyttet en flytende struktur som forankres i havbunnen med kjent ankerteknologi og i kombinasjon med et unikt bøyesystem. Teknologien er patentert gjennom flere internasjonale patenter.
Hydra Tidal jobber nå med et pilotprosjekt, og bygging av første prototyp i full skala har startet i Harstad. Sjøsetting i Gimsøystraumen i Vågan kommune vil finne sted medio 2009, og med påfølgende testing og demonstrasjon. For et år siden ble det sendt søknad til ENOVA om støtte til dette pilotprosjektet, uten at det foreløpig er gitt noen tilbakemelding.
Hydra Tidal ser et stort potensial for etablering av ny industri i Norge, men foreløpig har norske myndigheter ikke greid å få på plass en incentivordning som gjør det mulig å konkurrere med andre land i Europa, som eksempelvis UK, Portugal, Irland, Italia, Danmark og Frankrike. Hydra Tidal ønsker å etablere inntil 3 fabrikker med mulighet for 600-700 nye arbeidsplasser per fabrikk, som hver kan produsere ca 45 kraftverk per år.
Dessverre har enda ikke norske myndigheter fått på plass en incentivordning som gjør det mulig å konkurrere med andre land i Europa, som eksempelvis UK, Portugal, Irland, Italia, Danmark og Frankrike. Med mindre støtteordningene for produksjon av fornybar energi i Norge løftes til et nivå som kan konkurrere med andre europeiske land, er det sannsynlig at disse arbeidsplassene etableres i utlandet, og Norge går glipp av teknologiutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig