Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:437 (2008-2009)
Innlevert: 12.12.2008
Sendt: 15.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I debatten i Stortinget om statsbudsjettet for 2008 sa statsråden i sitt innlegg følgende "Talet på sysselsette har auka med 45 600. Det står i sterk motsetnad til førre periode, med ein nedgang på 3000."
Kan statsråden redegjøre for det siste tallet i forhold til Figur 3.8 C i Nasjonalbudsjettet 2009?

Begrunnelse

I Nasjonalbudsjettet side 74, Figur 3.8.C vises det en oversikt over sysselsatte i kommuneforvaltningen. Endringer fra året før. Tallene er selvfølgelig korrigert for oppgaveoverføringer til staten (For eksempel spesialisthelsetjeneste reformen). Ut fra disse grafene er det umulig å få frem at antallet sysselsatte i kommuneforvaltningen gikk ned med 3000 i forrige perioden. Det samme gjelder hvis en legger til grunn den prosentvise utviklingen i timeårsverk som TBU viser i sine tabeller.
Noe annet er at antall ansatte ikke er en klargjørende måleenhet for kommunenes mulighet til å tilby innbyggerne gode tjenester.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ifølge nasjonalregnskapstall fra Statistisk sentralbyrå var det en nedgang i antall sysselsatte i kommunesektoren fra 450 900 i 2002 til 447 500 i 2005, dvs. en nedgang på 3400 personer. Det er disse tallene som var bakgrunnen for uttalelsen i Stortinget.

I nasjonalregnskapet er det ikke korrigert for oppgaveendringer. I nasjonalbudsjettet 2009 figur 3.8C er det korrigert for hhv. endringer i ansvaret for spesialisthelsetjenesten i 2002 og barnevern, familievern og rusomsorg i 2004. Når det korrigeres for disse endringene var det en økning i sysselsatte i kommunesektoren på 8 600 personer fra 2001 til 2005. Fra 2002 til 2005 var økningen 1100 personer.

Økningen på 45 600 sysselsatte refererer til perioden 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2008. Disse tallene er ikke korrigert for oppgaveendringer. I den aktuelle perioden har det ikke vært oppgaveendringer av betydning.