Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:440 (2008-2009)
Innlevert: 12.12.2008
Sendt: 15.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hvilke kriterier er det som legges til grunn ved inngåelse av kontrakt med ideelle institusjoner om barnevernsplasser for ungdom, og på hvilken måte blir institusjonene vurdert?

Begrunnelse

Dreiesjevå, som drives av Kirkens Bymisjon, er en privat, ideell institusjon som har plasser for ungdom med kriminalitet, psykiske lidelser og atferdsproblemer. De har fått brev fra Barne, ungdoms- og familiedirektoratet om at de ikke får ny kontrakt med barnevernsmyndighetene. Dette er begrunnet med at "institusjonen vurderes svak på flere områder". I følge Stavanger Aftenblad 10.12.08, kjenner institusjonen seg ikke igjen i denne kritikken. De sier at det ikke har vært framsatt kritikk mot institusjonen fra direktoratets side. De er usikre på hva kritikken går ut på. Institusjonen er kjent for god og stabil drift i 17 år.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Ved kjøp av private plasser, har stortingsflertallet sluttet seg til at ideelle aktører skal prioriteres fremfor kommersielle.

Bufetat er derfor pålagt å utnytte unntaket i anskaffelsesforskriften (FOA) som omhandler kjøp av helse- og sosialtjenester fra en ideell organisasjon. Fra og med 2008 har alle anskaffelser av barnevernplasser fra private aktører vært sentralisert i Bufdir.

I februar 2008 la departementet følgende føringer for prosedyrene ved kjøp av barnevernplasser fra ideelle organisasjoner:

- For å sikre et mer stabilt system skal lengden på avtalene som inngås utvides fra 2+1+1 år til 4+1+1 år. Som en følge av at lengden på avtalene utvides, må organisasjonene være villige til å inngå kontrakter med klausuler om at organisasjonene må tilpasse seg endringer i institusjonsbehovet.

- Det skal stilles krav om at alle ideelle og kommersielle organisasjoner som tilbyr tjenester i barnevernet har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldene tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

- Å avvikle en institusjon til fordel for en ny, betyr å bryte opp et fagmiljø og i mange situasjoner å bryte opp noe som mange barn og unge betrakter som et hjem. For å redusere faren for dette, skal følgende faktorer vektlegges ved utvelgelse av institusjon ved ny kontraktsinngåelse:

- Unges behov for å fullføre et barnevernsopphold

- Behovet for å opprettholde gode og stabile fagmiljø

- Allerede etablerte samarbeidsrelasjoner til kommunalt barnevern og andre fagområder som for eksempel barne- og ungdomspsykiatrien

- Forut for inngåelse av avtaler med ideelle organisasjoner, skal det forhandles både om kvalitet og pris på tjenesten. Det skal ikke lages matriser, men etterspørres dokumentasjon på hvordan kvalitetskrav innfris samt budsjett og dette skal danne grunnlaget for forhandlingene.

- Dersom det er to eller flere virksomheter som ønsker et nytt oppdrag, må Bufdir sørge for likebehandling og innsyn i saksbehandlingsprosessen i tråd med gjeldene regleverk.

Den første skjermede konkurransen ble utlyst i juni 2008. Bufdir vurderte først behovet for plasser i regionene. Etter hvert som Bufdir fikk inn tilbud, viste det seg at det var manglende samsvar mellom behovene og de tilbudene de fikk. Kontrakter ble tilbudt på bakgrunn av behovet. Bufetat vil fra og med 2009 kjøpe flere plasser fra ideelle organisasjoner enn det som ligger i dagens avtaler med ideelle organisasjoner. Det er en økning i kjøp fra ideelle organisasjoner i alle regioner med unntak for Region vest.

I region vest har det vært en reduksjon i kjøp av plasser og dermed er det ideelle institusjoner i region vest som enten ikke har mottatt tilbud om kontrakt eller har mottatt tilbud om kontrakt på færre plasser enn tidligere. Dette skyldes at det er et misforhold mellom den typen plasser som institusjonene i regionen kan tilby og det behovet som Bufetat har. Når behovet og målgruppen endrer seg, må også tilbudet endre seg. Dette ble de ideelle organisasjonene informert om i møte med departementet i desember 2007 hvor fremtidige prosedyrer for kjøp av barneverntjenester fra ideelle organisasjoner ble diskutert.

Bufetat har ikke mulighet til å tilby plasser innenfor rusbehandling i alle regioner. Det er heller ikke alltid ønskelig å ha for sterk grad av nærhet til opprinnelig miljø når det gjelder rusbehandling, mens det i andre tilfeller kan være ønskelig. Det er forholdsvis flere slike plasser i Region øst enn i resten av landet. Region nord og Region Midt-Norge må hente alle plassene i andre regioner, og for disse fylkene er det normalt mer praktisk å hente plasser på Østlandet enn på Vestlandet. I Region vest har Bufdir kjøpt plasser i to av fylkene. Alle institusjonene innenfor rusbehandling leverte kvalitativt svært gode tilbud, og tildelingen ble derfor også styrt av nasjonale hensyn når det gjelder geografisk plassering, samt pris.

Når det gjelder Dreieskjevå ble institusjonen av Bufdir vurdert som kvalitativt svakere enn de øvrige tilbyderne som har fått kontrakt, i tillegg til at den hadde en vesentlig høyere pris.