Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:446 (2008-2009)
Innlevert: 15.12.2008
Sendt: 16.12.2008
Besvart: 22.12.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Når kan klager forvente svar på sin klage datert 12.06.2008 om å få tillatelse til at eleven, som nå går i 6. klasse, kan få avlegge eksamen i matematikk på 10. trinn.
Under henvisning til landets behov for realfagkompetanse og regjeringens uttalte mål om tidlig innsats og tilpasset undervisning, vil det ikke da være viktig for kommunen å kunne legge til rette undervisningen for denne eleven slik at vedkommende får utnyttet sine evner og interesser til ytterligere utvikling?

Begrunnelse

Ved Stabekk skole har de en elev (11 år) i 6. klasse på barneskolen. Vedkommende er særdeles evnerik i matematikk og ligger på nivå for 10. klasse på ungdomstrinnet. Skolen har ikke lærere til å følge ham opp faglig. Vedkommende har fått avlegge tentamen på 10. trinn på den lokale ungdomsskolen. Han får ikke avlegge eksamen. I brev fra Stabekk skole 4.2.2008 til utdanningsdirektoratet ble det søkt om tillatelse til at vedkommende, som da gikk i 5. klasse kunne avlegge eksamen i matematikk på 10. trinn våren 2008. Søknaden ble begrunnet med at vedkommende var en usedvanlig begavet elev i faget med rask progresjon. Direktoratet har i vedtak av 15.05.2008 avslått søknaden under henvisning til at det ikke er noen hjemmel å dispensere fra i dette tilfellet. Direktoratets vedtak påklages i brev av 12.06.2008. Direktoratet vurderte saken på nytt og opprettholdt sitt vedtak. Klagen ble så oversendt Kunnskapsdepartementet for behandling. Til tross for at det har gått et halvt år har ikke klager hørt noe hverken om forventet saksbehandlingstid i departementet eller om resultatet av klagen.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det stilles spørsmål om når klager i en konkret sak kan forvente svar på sin klage datert 12.06.2008. Saken er til behandling i Kunnskapsdepartementet, og klager kan forvente at det vil bli fattet et vedtak i saken i løpet av første halvdel av januar.

Når vedtak foreligger, vil jeg komme tilbake til spørsmålet om muligheten til å legge til rette undervisningen for denne eleven.

Tilleggssvar 16. januar 2009.

Det vises til Kunnskapsdepartementets foreløpige svar 22. desember 2008. Spørsmålet dreier seg om muligheten for en elev på 6. trinn til å avlegge eksamen i 10. trinn i matematikk. Vedtak er nå fattet i saken det refereres til i spørsmålet.

Jeg er opptatt av at opplæringen i norsk skole skal legges til rette også for flinke elever. Etter opplæringsloven skal opplæringen være tilpasset elevenes behov og forutsetninger. Dette gjelder også faglig sterke elever. Kommunen, skolen og lærerne skal sørge for at alle elever får utfordringer og nok å strekke seg mot.

Når det gjelder eksamen, er utgangspunktet at den skal tas som en avslutning på den opplæringen eleven har fått når eleven er ferdig med opplæringen. Eksamen vil således fungere som en endelig vurdering og dokumentasjon på elevens kunnskap når undervisningen er gjennomført. Avsluttende eksamen i matte for grunnskolen vil således være i 10. trinn.

Dersom det er ønskelig at en svært dyktig elev tar sin avsluttende eksamen i ett eller flere fag på et tidligere tidspunkt enn ordinært, vil dette i helt spesielle tilfelle være mulig. Dette forutsetter at det samtidig er ønskelig at eleven avslutter faget – dvs at eleven blir fritatt fra opplæringsplikten for de årstrinn som gjenstår til 10. trinn. Eleven vil dermed ikke følge undervisningen i faget, og kommunen vil ha oppfylt sin forpliktelse til å gi opplæring i grunnskolematematikk. Forutsetningen for fritak fra opplæringsplikten er at elev/foresatt og kommune/skole, på bakgrunn av sakkyndig vurdering, finner at det er til det beste for eleven at faget og opplæringsplikten avsluttes på et tidligere tidspunkt enn det ordinære. Opplæringsloven gir i slike tilfelle hjemmel for at en kommune kan fatte vedtak om fritak for opplæringsplikten i enkeltfag. Et slikt vedtak om fritak fra opplæringsplikt i alle årene opp til 10. trinn vil også måtte innholde konkrete løsninger slik at standpunktkarakterer kan bli satt og eksamen gjennomført i henhold til lov og forskrift. En gjennomføring av eksamen for 10. trinn innebærer at endelig og avsluttende eksamen er tatt i dette faget. Eksamenen vil ikke kunne tas på nytt, med mindre eleven ombestemmer seg og ikke ønsker å være fritatt, men å følge faget på ordinært vis likevel.

Dispensasjon til å ta eksamen uten at faget samtidig avsluttes og uten at det gis fritak fra opplæringsplikten, er imidlertid ikke mulig. En slik dispensasjon ville innebære at en elev etter å ha tatt avsluttende eksamen fortsatt skulle ha opplæringsplikt og dermed måtte følge undervisningen i faget. Det ville gi liten mening både for elev og skole om en elev skulle følge grunnskolepensum i et fag eleven allerede har tatt avsluttende eksamen i. En dispensasjon til å ta eksamen uten fritak fra opplæringsplikten vil således ikke være i tråd med loven.

Undervisning på et nivå over grunnskolepensum strekker seg utenfor det som er grunnskolens og kommunens plikt til tilpasset undervisning. En frivillig løsning i samarbeid med fylkeskommunen / videregående skole vil selvfølgelig være mulig, noe som jeg også oppfordrer til at gjøres i slike spesielle tilfelle.

For øvrig vil jeg nevne at for ungdomsskoleelever, åpner lov og forskrift for en ordning der elevene får undervisning ved en videregående skole i ett eller flere fag. Det kan i så fall gis fritak fra undervisningen i tilsvarende fag på grunnskolen. Eksamen for 10. trinn skal imidlertid i disse tilfelle likevel tas når eleven går i 10. trinn.