Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:454 (2008-2009)
Innlevert: 16.12.2008
Sendt: 17.12.2008
Besvart: 07.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Biltrend A/S etablerte seg i nye lokaler ved Europavei 8 utenfor Tromsø. Som et krav til å omregulere eiendommen fra industri til handel ble eier pålagt av Statens vegvesen å bygge nytt vegkryss ved innkjøringen til eiendommen. Utbygger fikk også krav om å bekoste skilting. Utbygger fikk også krav om å sette opp veglys langs eiendommen, selv om Statens vegvesen ikke har midler til veglys der utbyggers veglys slutter.
Synes statsråden det er riktig at private må dekke kostnader som er offentlige oppgaver?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Endringen i bruksformål fra industri til handel har medført at dette er en dispensasjonssak fra gjeldende reguleringsplan og dermed en avkjørselssak, hvor tiltakshaver har fått anledning til å endre formål og dermed også fått rett til utvidet bruk av avkjørselen.

Avkjørselforhold til riksveger er et ansvar som etter vegloven påhviler tiltakshaver eller grunneier. Dette inkluderer ansvar for opparbeiding og seinere endringer av avkjørsel.

Den trafikale situasjonen langs E8 i Tromsdalen er preget av høy trafikk – om lag 7 000 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt – og av høy ulykkestetthet. E8 er også eneste innfartsveg til Tromsø. Kravene til framkommelighet og trafikksikkerhet er derfor høye.

Når avkjørselen endrer funksjon fra å betjene et industriområde til å betjene en handelsvirksomhet, vil trafikken til og fra området endre seg vesentlig. Etter etableringen av Biltrend A/S i det tidligere industribygget, markedsfører selskapet seg nå som landet største bilvarehus. For at øvrig trafikk på E8 skal ha en god framkommelighet og for at trafikksikkerheten i området ikke skal forverres som følge av omreguleringen, har Statens vegvesen bla. stilt krav om at det skal opparbeides atkomst til området ved etablering av et fullkanalisert kryss og det skal settes opp 500 m med vegbelysning. Disse tiltakene er knyttet til den utvidete bruken avkjørselen og kostnadene påhviler derfor ikke staten.

Vegbelysningen er pr i dag ikke satt opp. Dette medfører en forsinkelse i forhold til de krav Statens vegvesen har satt. Når lysene kommer opp vil det være 200 m til eksisterende vegbelysning mot nord og 500 m til neste mot sør. Etter gjeldende praksis bør slike opphold i vegbelysning på mindre enn 500 m unngås. Statens vegvesen vil derfor gi høy prioritet innen sine budsjettrammer til utbygging av vegbelysning på den gjenstående strekningen.