Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:458 (2008-2009)
Innlevert: 16.12.2008
Sendt: 17.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Ved poliklinisk behandling, særlig på Rikshospitalet, men også ved flere andre sykehus, virker det å ha oppstått en praksis hvor et gebyr på kr 25,- for å dekke bandasjer og bedøvelsesmidler er innført som et fast gebyr, uansett om det er benyttet bandasjer og bedøvelsesmidler eller ikke.
Kan statsråden redegjøre for intensjonen med gebyret, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å endre praksisen?

Begrunnelse

Praksisen er særlig uheldig for kronikere. Et gebyr blir ikke ansett som en egenandel og er dermed ikke refusjonsberettiget innenfor den såkalte frikort-ordningen. Men også overfor andre er det uheldig, da det kan virke som en spekulerer i uvitenhet (om hva gebyret hjemler) hos pasientene. I sum er det grunn til å anta at sykehusene krever inn et stort, årlig beløp fra pasienter som de ikke har benyttet bandasjer og bedøvelsesmidler på. Dette framstår nå som en ekstraskatt på sykdom for pasientene og tilsvarende en ”melkeku” for sykehusene.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I poliklinikkforskriften (forskrift om godtgjørelse til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak) går det fram at somatiske poliklinikker kan kreve betaling av pasienten for utgifter til bandasjer og bedøvelsesmateriell, dersom dette benyttes ved undersøkelsen/behandlingen. Maksimal pasientbetaling er 25 kroner eller 75 kroner, avhengig av hva slags prosedyrer som gjennomføres. Betalingen kan som hovedregel kreves av alle pasienter, også av pasienter som er fritatt for egenandel. Disse utgiftene omfattes ikke av egenandelsordningen, og kan ikke føres på kvitteringskortet.

Gebyret skal dekke kostnader i poliklinikkene for bruk av bandasjer og bedøvelsesmateriell opp til et visst beløp. Jeg er ikke kjent med at det har oppstått en praksis i et eller flere sykehus med innkreving av gebyr for bandasjer eller bedøvelsesmidler når denne typen materiale ikke er blitt benyttet. Det er selvfølgelig ikke anledning til dette, jf. nevnte poliklinikkforskrift. Pasientbetaling kan kun kreves når de aktuelle materialene er benyttet.

Jeg vil forsikre meg om at de regionale helseforetakene sørger for at regelverket følges.