Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:459 (2008-2009)
Innlevert: 17.12.2008
Sendt: 17.12.2008
Besvart: 07.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): For bompengefinansierte veiprosjekt med hovedregel om nedbetaling av bompenger tillates avvik, ref. f.eks. St.prp. nr. 31 2008-2009. For ferjeavløsningsprosjekter er også regelen 15 år for statlig bidrag for innspart kapital- og driftstilskudd til ferje.
Vil statsråden åpne for at ferjeavløsningsprosjekt også kan baseres på noe lengre tid enn 15 år etter særskilt vurdering av det enkelte prosjekt slik det gjøres med veiprosjekt ?

Begrunnelse

Statsråden har ved flere anledninger fått innspill om situasjonen for Rv 469 - Hidra fastlandsforbindelse. ref. senest brev datert 19.09.08 fra Vest-Agder fylkeskommune v/samferdselssjef Leif Storsve.
Det har vært arbeidet med et ferjeavløsningsprosjekt til Hidra i Flekkefjord kommune over flere tiår. Det kan synes som at saken går i en evig runddans i det byråkratiske systemet, uten at den blir sendt videre til politisk behandling. Det som er viktig nå er å få igangsatt prosjektet med en utvidet tidsramme for tilskudd slik at Hidra får sin landfaste forbindelse.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Rammene for ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd er nå til vurdering i Samferdselsdepartementet. Stortinget vil bli forelagt et forslag til eventuelle endringer i rammene for ordningen så snart som mulig.