Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:465 (2008-2009)
Innlevert: 17.12.2008
Sendt: 18.12.2008
Besvart: 09.01.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Tilbakemeldinger tyder på at skatteetaten nettopp har gjennomført en innstramming i fradragsmulighetene for kronisk syke og mennesker med funksjonsnedsettelser. Disse innstrammingene rammer de som har lite fra før og skaper derfor store utfordringer i hverdagen for mange.
Kan finansministeren bekrefte at skatteetaten har gjennomført en slik innstramming og eventuelt innformere hva bakgrunnen for dette er?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skattyter som i inntektsåret har hatt usedvanlig store kostnader som følge av egen eller forsørget persons sykdom eller annen varig svakhet, har rett til særfradrag i alminnelig inntekt, dersom kostnadene overstiger 9 180 kroner. Skattyter må legge fram legeattest for sykdommen, og de enkelte kostnadene må kunne sannsynliggjøres eller dokumenteres.

Reglene om særfradrag for store sykdomsutgifter ble endret fra om med inntektsåret 2005, slik at det ble bedre samsvar mellom kravet til faktiske utgifter og fradragets størrelse. Samtidig ble reglene strammet inn overfor diabetikere som inntil da hadde fått automatisk særfradrag hvis de fremla legeattest for sykdommen. Fra og med 2005 har derfor diabetikere måttet dokumentere eller sannsynliggjøre sykdomsutgiftene på lik linje med andre pasientgrupper som krever særfradrag. Reglene om særfradrag for store sykdomsutgifter er ikke endret etter dette. For å sikre rettferdig og lik behandling av skattyterne har derimot ligningsmyndighetene de siste årene hatt økt fokus på kontroll av selvangivelser med krav om særfradrag. Dette har ført til at flere skattytere som tidligere fikk innvilget særfradrag uten nærmere kontroll, har fått strøket fradraget som følge av manglende dokumentasjon eller sannsynliggjøring av sykdomsutgiftene.

Det er en kjensgjerning at ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter ikke fungerer tilfredsstillende i dag. Kriteriene for å innrømme fradraget er vage og skjønnsmessige, og både blant skattyterne og ligningsmyndighetene er det stor usikkerhet knyttet til hvilke kostnader som kan danne grunnlag for særfradrag og hvordan disse skal dokumenteres. Regjeringen varslet derfor i statsbudsjettet for 2009 at det vil bli nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skal gjennomgå ordningen i sin helhet med sikte på å få til et mer hensiktsmessig og rettferdig system. Finansdepartementet arbeider nå med å nedsette denne arbeidsgruppen, som vil få frist for sin utredning til utgangen av 2009.