Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:473 (2008-2009)
Innlevert: 19.12.2008
Sendt: 22.12.2008
Besvart: 06.01.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I den senere tid har det blitt hevdet fra Nortura og Tine, at målprisene på melk og kjøtt ikke kan hentes ut i markedet.
Vil landbruks- og matministeren bidra til å kompensere dette inntektsbortfallet for bøndene?

Begrunnelse

I jordbruksforhandlingene som ble fremforhandlet våren 2008, var en av bærebjelkene for oppgjøret, muligheten til å ta ut merpris på melk og kjøtt.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det er riktig at økte målpriser er en viktig del av gjeldende jordbruksavtale. I Jordbruksavtalen heter det at: ”Målprisene skal være priser jordbruket reelt sett skal kunne oppnå ut fra balanserte markedsforhold, det fastsatte importvern og de markedsreguleringsmuligheter som er til disposisjon.” Med grunnlag i målprisene er det jordbrukets eget ansvar å ta ut prisene i markedet gjennom landbrukssamvirkene, som har prisansvar og ansvar for å balansere råvaremarkedene.

Avtalen gir derfor ingen prisgaranti. Jordbruket bærer selv det økonomiske ansvar for eventuelle tilbudsoverskudd og mulig prissvikt i forhold til avtalte målpriser.

Jordbruksavtalen gir jordbruket inntektsmuligheter, og hovedvirkemidlene på inntektssiden er budsjettstøtte, adgang til markedsreguleringstiltak og målpriser på råvarene. I tillegg blir det tatt hensyn til virkningen av det særskilte jordbruksfradraget ved skatteligningen.

Dersom avtalens målpriser ikke realiseres i en avtaleperiode, betyr det at avtalens inntektsmuligheter ikke fullt ut blir realisert. Det kan også, isolert sett, bidra til svakere inntektsutvikling enn avtalen la opp til, uten at det i seg selv gir grunnlag for særskilt kompensasjon siden jordbruket selv har prisansvaret.

Jeg vil likevel understreke at jordbrukets inntektsutvikling samlet sett er avhengig av mange forhold, og herunder særlig kostnadsutviklingen. Det er derfor først mulig å gjøre en mer endelig bedømmelse av inntektsutviklingen i jordbruket når det foreligger nye regnskaps- og budsjettdata fra Budsjettnemnda for jordbruket foran jordbruksforhandlingene kommende vår.