Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:475 (2008-2009)
Innlevert: 22.12.2008
Sendt: 23.12.2008
Besvart: 08.01.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det har vært sterkt politisk fokus på både energiomlegging og energi-effektivisering. Fra energibransjen hevdes det dog at energiomlegging kan medføre økt energibruk, dog redusert strømforbruk. Energiomlegging kan være fornuftig til tross for høyere energiforbruk, dersom man bruker energi som alternativt ville gått tapt.
Kan Statsråden fremlegge regnskap rundt arbeidet med energiomlegging, for å vise hva det innebærer av total energiforbruk før og etter prosjekter, og hva kostnaden for prosjektet utgjør i kwh?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Enova SF er Regjeringens viktigste redskap i arbeidet med energiomlegging. Hovedmålene for Enova er:

- Mer effektiv bruk av energi

- Økt bruk av andre energibærere enn strøm, naturgass og olje til oppvarming

- Økt produksjon fra fornybare energikilder

- Introduksjon og utvikling av nye teknologier og løsninger i energimarkedet

- Velfungerende markeder for effektive og miljøvennlige energiløsninger

- Økt kunnskap i samfunnet om mulighetene for å ta i bruk effektive og miljøvennlige energiløsninger

Det har av og til blitt pekt på at det er en målkonflikt mellom satsingen på energieffektivisering og målet om å bruke andre energibærere enn strøm og olje til oppvarming. Strømoppvarming framstår som mest energieffektivt dersom man sammenligner sluttbruk av ulike energibærere. Men både virkningsgrad i produksjon av varme og elektrisitet, og tap gjennom transportsystemet, vil være viktig for å vurdere den samlede virkningen på energibruken. Erstatter man for eksempel olje med fjernvarme vil den samlede energibruken, eller netto innenlandsk tilgang av energi, være om lag uendret. Dersom kullkraft og eventuelt gasskraft er kilde til strømleveranser på marginen, vil elektrisk oppvarming falle ut som svært energikrevende. Man må også være klar over at halvparten av den energien som går med til produksjon av fjernvarme er avfall som har få alternative anvendelser.

Olje- og energidepartementet har en avtale med Enova om et konkret samlet resultatmål på 18 TWh økt fornybar varme- og kraftproduksjon og energisparing for perioden 1. januar 2001 til utgangen av 2011. Det gis en omfattende rapportering av arbeidet med energiomlegging i Enovas årlige resultat- og aktivitetsrapport. Det rapporteres om kostnader og resultater på alle aktivitetsområder, og spesielt om de kontraktsfestede resultatene. Dette er forventede resultater, målt i kilowattimer, i de prosjektene Enova gir tilskudd til. Det rapporteres også om gjennomførte prosjekter.

Jeg legger ikke opp til å føre regnskap over hvordan det samlede energiforbruket utvikler seg som følge av arbeidet med energiomlegging. Jeg legger avgjørende vekt på at målstrukturen for Enova er med å styrke forsyningssikkerheten. Den bygger opp under en mer miljøvennlig energiforsyning, blant annet med tanke på å begrense klimagassutslipp. Å begrense bruken av elektrisitet, både gjennom energieffektivisering og oppvarming basert på andre energibærere enn elektrisitet, vil også være med å begrense behovet for nye inngrep i naturen med utbygging av vannkraft, vindkraft og overføringslinjer.