Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:477 (2008-2009)
Innlevert: 02.01.2009
Sendt: 06.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Stemmer det at departementet og politisk ledelse i Samferdselsdepartementet har unntatt oversikten over hvilke veiprosjekter som er ferdig planlagt og som kan startes opp i 2009 for offentligheten, og dersom dette er tilfellet, kan jeg få vite hvilken lovanvendelse som er benyttet, og dersom listen ikke er unntatt fra offentlighet, ber jeg om å få oversendt listen inneholdende de momentene som jeg har med i begrunnelsen for dette spørsmålet?

Begrunnelse

Flere av FrPs stortingsrepresentanter har bedt sine distriktsvegkontor om en oversikt over hvilke veiprosjekter som er ferdig planlagt og som kan påbegynnes i 2009 dersom det bevilges penger til dette. I svaret vi har fått fra et av distriktsvegkontorene, så får vi følgende tilbakemelding "Jeg kan bekrefte at vi på Romerike har fått en tilsvarende henvendelse fra Samferdselsdepartementet (via Vegdirektoratet). Samferdselsdepartementet betrakter disse vurderingene som en del av en budsjettprosess, slik at vi har ikke anledning til å gå ut med lister eller vurderinger nå. Etter de opplysninger jeg har fått vil departementet offentliggjøre sine planer i slutten av januar."
Jeg håper at det ikke er sånn at en regjering hvor statsministeren blant annet har invitert Stortinget med på et samarbeid i forbindelse med den kommende finanspakken, velger å holde tilbake informasjon om hvilke veiprosjekter som kan startes opp i 2009. Jeg håper derfor at statsråden nå snarest oversender oversikten over alle veiprosjekter som er ferdig prosjektert og som kan startes opp i 2009. Jeg ber også om at listen inneholder en oversikt over prosjekter som kan gjøres ferdig i løpet av 2009 og som kan startes opp. Ber også om at alle prosjektene spesifiseres med strekningens vei nummer, navn, fylke, kostnad for 2009, og eventuelt hva som vil stå igjen som restbehov etter 2009.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil innledningsvis vise til mine svar på spørsmål nr. 378 og 417 til skriftlig besvarelse fra representanten Halleraker, som etter min oppfatning gir et fullgodt svar på den problemstillingen representanten Hoksrud også reiser. Kopi av mine brev 9. desember og 16. desember 2008 med svar på disse spørsmålene følger til orientering vedlagt.

Regjeringen arbeider nå med et fremlegg for Stortinget om en tiltakspakke for økt sysselsetting. Stortinget er tidligere orientert om Regjeringens arbeid med innholdet i en slik pakke, jf. finansministerens brev 26. november 2008 til Stortingets finanskomité. Regjeringens tiltakspakke vil legges frem for Stortinget i slutten av januar.

Jeg vil på vanlig måte besvare spørsmål fra komiteen i forbindelse med Stortingets behandling av saken.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1

Skriftlig spørsmål med svar nr. 378 (2008-2009)

(http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=41985)

Vedlegg 2

Skriftlig spørsmål med svar nr. 417 (2008-2009)

(http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=42035)

Tilleggssvar:

Representant Hoksrud har bedt om en oversikt over hvilke prosjekter i veg- og jernbanesektoren som kan startes opp i 2009. Samferdselsdepartementet har utarbeidet en liste basert på innspill fra Vegdirektoratet som viser hvilke tiltak/prosjekter som Vegdirektoratet har ment kan igangsettes i 2009, utover det som allerede er lagt til grunn i St.prp. nr 1 (2008-2009) og i St.prp. nr. 37 (2008-2009).

Samferdselsdepartementet vil understreke at listen ikke må oppfattes som uttømmende. Departementet kan heller ikke garantere at samtlige tiltak/prosjekter på listen faktisk kan gjennomføres i 2009.

I tillegg har Samferdselsdepartementet mottatt mer overordnede forslag om økte bevilgninger, blant annet knyttet til vedlikehold, herunder 500 mill. kr til dekkelegging, der innspill ikke er konkretisert på prosjekt/tiltaksnivå.

I jernbanesektoren foreligger det forslag fra Jernbaneverket på at ytterligere 120 mill. kr kan benyttes i 2009. Beløpet er i forslaget foreslått bevilget på kap. 1350, post 23 Drift og vedlikehold, fordelt med 20 mill. kr til driftstiltak og 100 mill. kr til forebyggende vedlikehold.

Driftstiltakene omfatter en forsering av et planlagt eHandelprosjekt og IKT-system for publisering av statistikk, samt en del tiltak knyttet til Norsk jernbanemuseum. Forslaget på 100 mill. kr til forebyggende tiltak ville bli brukt til å intensivere arbeidet med visitasjon og kontroll på jernbanelinjen for å øke forebyggende vedlikeholdstiltak på linjen.

Vedlegg 1 til tilleggssvar:Oversikt over tiltak/prosjekter som kan gjennomføres ved økt ramme til post 30, Statens vegvesen

Listen omfatter forslag til tiltak/prosjekter Samferdselsdepartementet har mottatt fra Vegdirektoratet. Spesifikasjonen gjelder i all hovedsak prosjekter under post 30, med unntak av bruer, som også inkluderer tiltak under post 23.

Statens vegvesen

Post 30

Videreføring av igangsatte prosjekter

Prosjekt mill. kr Status

E16 Wøyen - Bjørum 65 Igangv.

Rv 150 Ulvensplitten Sinsen 250 Igangv.

E18 Bjørvikaprosjektet 200 Igangv.

E18 Frydenhaug - Eik 50 Igangv.

Rv 7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene 45 Igangv.

E18 Kopstad - Gulli 20 Igangv.

E39 Renndalen - Staurset 30 Igangv.

E6 Vist - Jevika 30 Igangv.

Rv 563 Kleppestø - Ask Oppst. 2009Gang- og sykkelveger

Prosjekt Fylke Anleggs-start Forslag 2009 Rest- behovE18 GS-bru Østre Ringvei Vest-Agder høst 10,0

E39 Fortau Hjelset Møre og Romsdal august 2,0

E39 Batnfjordsøra-Silset Møre og Romsdal august 4,1

E39 Fortau Kyrkjegata i Ørsta Møre og Romsdal mars 12,0

Rv 662 Meek-Kringstad Møre og Romsdal august 3,0 6

E39 Egset-Furene Møre og Romsdal mai 8,0 7

E39 Tiltak etter sykkelveginspeksjon Møre og Romsdal/ Sør-Trøndelag 0,3

Rv 70 Sykkelveginspeksjon Møre og Romsdal/ Sør-Trøndelag 0,4

E39 Silset-Bjerkeset Møre og Romsdal 1,0 12

Rv 720 Bratreielva-Kjerkreit Nord-Trøndelag mai 24,0Trafikksikkerhetstiltak

E18 Festningstunnelen-Lysaker Oslo september 6,0 5

- Tiltak etter TS-inspeksjon Østfold mars 2,5

E6 Oslo nord Oslo september 3,0

E18 Oslo vest Oslo september 3,0

- Div mindre strakstiltak Romerike Akershus vår 1,5

E18 Oslo vest Oslo september 6,0

E134 Tiltak etter TS-revisjon Meheia Buskerud sommer 4,0

rv 305 Midtrekkverk innfart Sandefjord Vestfold høst 5,0

rv 40 Tiltak etter TS-revisjon Hvittingfoss-Skollenborg Buskerud høst 10,0

rv 44 Sundekrysset Vest-Agder høst 5,0

rv 310 Mellom Keisemark, utbedring av kryssing Vestfold sommer 1,0

E39 Arsvågen ferjekai Rogaland vår/sommar 3,0

Rv 13 URF strekningsvis Hordaland august 4,8

Grindekrysset Rogaland pågår 7,0 7

E18 Arendal øst, rekkverk Aust-Agder vår/sommer 2,0

rv 420 Rundkjøring Aust-Agder vår/sommer 7,0

Rv 47 Kryssutbetring + kollektiv Hordaland vår/sommar 5,0

E16 Lundarosen Hordaland juni 1,0

E39 Puntkutbetring/UG Moi Rogaland sommar 0,5

E39 Lergrovik-Årø Møre og Romsdal august 4,0

E39 Sperreområde Furene-Ose Møre og Romsdal august 2,0

E39 Sperreområde Solevågseidet-Breivika Møre og Romsdal juni 4,0

E39 x Rv 64 - Flyplass Årø Møre og Romsdal 4,0 2

E39 Dragsund-Tøsse Møre og Romsdal 13,0

E39 Veglys (rute 4A) Møre og Romsdal 1,0 1

E39 Veglys (Rute 4B) Møre og Romsdal 4,0

E136 Sperreområde Lerstad-Ysteneset Møre og Romsdal juni 2,0

E136 Sperreområde Breivika-Digerneskrysset Møre og Romsdal august 10,0

E136 Hjelvikbruene Møre og Romsdal oktober 5,0 8

Rv 664 MS Elnesvågen Møre og Romsdal 3,0 8

Rv 664 MS Bud Møre og Romsdal 2,0 3

- Kvalitetssikring gangfelt Møre og Romsdal 2,0

- Veglys Møre og Romsdal 6,0 3

- Tiltak kryss, gangfelt, lys Møre og Romsdal 5,0

E6 Helltunnelen - Fleximark og dekke Nord-Trøndelag april 4,0

E6 Veglys Nord-Trøndelag mai 10,0

- Tiltak etter TS-revisjon Møre og Romsdal 15,0 5

E6 Helltunnelen - Fleximark og dekke Nord-Trøndelag april 4,0

E6 Veglys Nord-Trøndelag mai 10,0

E6 Veglys Sør-Trøndelag 5,0

- Veglys Sør-Trøndelag 1,0

- Veglys Nord-Trøndelag 10,0

Utbedringstiltak

Rv 51 Klanten - Oppland grense Buskerud vår/sommar 9,5

Rv 37 Gransherad - Ormemyr Telemark vår/sommar 25,0 2

Rv 35 Eidsfoss - Buskerud grense Vestfold sommar/haust 3,0

Rv 13 Bratlandsdalen Hordaland vår/sommar 7,0

E134 Korlevoll, seljestad Hordaland haust 4,0 8

Rv 92 Karasjok - Gievdneguoika Finnmark juni 20,0

E6 Flyum - Brenna Nordland juni 30,0 120

Rassikring

E6 Leirvika Nordland september 30 120

E10 Vest Lofoten (Ølkonna) Nordland september 20 60

Bruer Kostnad

Romerike Rv177 02-322 Minnesund Total rehabilitering: Overflatebehandling av stålbjelker og stavbue, fornyelse av toppstrøket på rekkverk, betongrep. noen pilarer, rep av feil brubevegelse, ny fuge øst, div betongrep. 20

Østfold E6 01-1006 Sandesund gs-bru Nytt rekkverk, betongrehab av brudekke (klorider fra vegbrua), supponert 7

Østfold E6 01-613 Sandesund Øst Total betongrehabilitering av brua, utskifting/vedlikehold av lagre, korr. armering viadukt nord 15

Ø. Buskerud E16 06-0355 Nes I Rep undergraving+fuge pr. nov 2008 1,0

Ø. Buskerud Rv 7 06-0154 Sætra Reparasjon dekke + overflatebeh. Stål 5,0

Ø. Buskerud Rv 35 06-0202 Kvernbergsund Betongrehabilitering 2,5

N. Buskerud Rv 282 06-0538 Holmenbrua Utsk rekkverk + rehabilitering overbygn/underbygning 9,0

N. Buskerud Rv 282 06-0634 Holmen Strømsø Rehabilitering overbygning/underbygning 6,0

N. Buskerud Rv 282 06-0226 Sørum Rehabilitering overbygning/underbygning 3,0

Vestfold Rv 313 07-0202 Sandelv Nordre Rep. rekkverk, lager, fuger, betongrep 2,0

Vestfold Rv 313 07-0193 Sandelv Søndre Nytt rekkverk, lager, fuger 2,0

Ø. Telemark Rv 364 08-0487 Marum 1 Forsterkes for Bk10-60 3-4

N.Telemark Rv354 08-0580 Brevik hengebru 2 Betongrehab./lager, brudd i kabeltråder 3,5

N.Telemark Rv 356 08-0544 Porsgrunn klaffebru 1 Oppgradering elektro + reparasjoner 9,0

Aust-Agder Rv 42 Vågsdal 2 Forsterkes til Bk10-60 4,0

Aust-Agder Rv 401 09-0247 Høvåg 1 Betongrehab./utskifting rekkverk 6,2

Vest-Agder Div. Div rv-bruer Rekkverk 10,0

Voss Rv13 12-1060 Lono Reparasjon fundament, nytt dekke og rekkverk samt korr beskyttelse 4

Haugaland og Sunn Rv 511 Strømsund bru Full renovering 6

Haugaland og Sunn Rv 515 Skjoldastraumen Reparasjon av hydrolikk og elektrisk opplegg 4

Voss Rv 13 12-058 Opo Gangbru Generell opprustning med maling av stål, vedlikehold rekkverk og 3

Bergen Rv 561 12-2626 Rongesundet bru Membran og asfaltdekke 3

Bergen Ev 39 12-2900 Nordhordlandsbrua Maling deler av stålkasse 10

Bergen Ev16 Storelva viadukt Nye brufuger 1

Voss og hardander Rv569 Bolstadstraumen Maling deler av stålkasse 7

Bergen Ev39 Ny Nygårdsbru Nye brufuger 3

Bergen Ev39 Hagelsundet Nye brufuger 4

402. Nordmøre og Romsdal distrikt E39 15-2221 Bergsøyssundbrua a) Overflatebehandling bruoverbygning. Kfr Rapport fra Teknologisk Institutt (For 2009 medtas halve bruoverbygningen) 20

402. Nordmøre og Romsdal distrikt E39 15-2989 Gjemnessundbrua a) Overflatebehandling bruoverbygning b)Utbedring skader i fuger c) Montering ledeskovler på brukasse i hht notat Sveis nr. 2005/25585-009 fra Teknologiavdelingen i Vegdir. 14

403. Sør-Trøndelag distrikt Ev 6 16-0609 Fossum mur Forsterking/Ny mur 2

403. Sør-Trøndelag distrikt Rv 715 16-0982 Straumholbrua Utskifting av rekkverk og utbedring/forebygging av korrosjonsskader med katodisk anlegg. 15

404. Nord-Trøndelag distrikt Rv 705 17-0454 Hellbrua Fornying av bruende og bruplate pga skader i bærbjelker. 2

403. Sør-Trøndelag distrikt Ev 6 16-322 Hov bru Utbedring av skader etter spesialinspeksjon 3

403. Sør-Trøndelag distrikt Ev 6 16-817 Sluppen viadukt Fornying av betongrekkverk 4

403. Sør-Trøndelag distrikt Rv 705 16-0391 Hilmo bru Fornying spennstag og overflatebehandling stål i hovedbæresystem 2

404. Nord-Trøndelag distrikt Rv 755 17-0436 Straumbrua Utbedring av skader på bærende elementer i stålfagverk 5

404. Nord-Trøndelag distrikt Rv 17 17-0802 Meosen bru Forsterkning av hovedbjelker til Bk10 3

404. Nord-Trøndelag distrikt Rv 766 17-0847 Stamnes bru Utskifting av katodisk anlegg 8

401. Sunnmøre distrikt Rv 658 15-1360 Gjøsundbrua Utskifting av katodisk anlegg 5

402. Nordmøre og Romsdal distrikt Rv 669 16-1678 Verjeskiftbrua Utbedring av skader på katodisk anlegg 2

402. Nordmøre og Romsdal distrikt Rv 680 15-2488 Torsetsundbrua Utbedring av skader på katodisk anlegg 2

404. Nord-Trøndelag distrikt Rv 769 17-1144 Smines bru Utbedring av skader på katodisk anlegg 4

404. Nord-Trøndelag distrikt Rv 769 17-1114 Hestøy bru Utbedring av skader på katodisk anlegg 4

Finnmark-Troms Ev+Rv flere Rekkverk Sekkepost: Utbedring av skadet brurekkverk og manglende endeavslutninger, trafikksikkerhet 10

Nordland Rv80 Hestsundet 6

Nordland E6 Dønfors bru 4

Nordland E6 Strauman 10

Nordland E6 Kaldåga bru 7

Nordland E6 Hatten bru 10

Ferjekaier - investeringer Antatt kostnad Forslag SVV

Rv 86 Gryllefjord ferjekai Troms 15,0 15,0 Mangler fendervegg september

Rv 82 Melbu fk. Nordland 10,0 10,0 Forberede ferjekai som liggekai og ny ducdalb, gangbru fortøyning

Ev 39 Volda fk og Folkestad fk Møre og Romsdal 1,0 1,0 Utbedring av skader i hovedbæresystem i ferjekaibru

Ev 39 Festøy fk og Solavåg fk Møre og Romsdal 1,0 1,0 Utbedring av skader i hovedbæresystem i ferjekaibru

Rv 61 Koparnes ferjekai( Sjøsiden) Møre og Romsdal 7,5 7,5 Utbedre eks. kai (Må gjøres for å bruke denne kaia som liggekai) juni

E39 Volda ferjekai (landsiden) Møre og Romsdal 4,0 4,0 Oppstillingsplass (økt fra 1,0 mill. kr)

Div Møre og Romsdal 2,0 2,0 Løpende vedlikehold på ferjekaier som ligger utenfor budsjettrammene mai

Rv 715 Flakk fergekai (sjøsiden) Sør-Trøndelag 30,0 30,0 Opprusting av reservekai til hovedkai. Har 5 mill kr fra før.

Rv 659 Brattvåg fk Møre og Romsdal 2,5 2,5 Ny lem og aggregathus juni

Rv 662 Aukra fk og Hollingsholmen fk Møre og Romsdal 1,0 1,0 Utbedring fenderbrystning og flytting heisetårn august

Rv13 Kinsarvik fk Hordaland 4,5 4,5 Ny fendervegg

Rv 509 Stavanger Fiskepiren Rogaland 0,5 0,5 Utbedring av skader i hovedbæresystem i ferjekaibru august

Rv 515 Nedstrand Rogaland 0,5 0,5 Nye støtter heisetårn og nytt aggregat august

Rv 13 Forsand Rogaland 1,0 1,0 Erosjonssikring - nye syrefaste røyr august

Rv 655 Sæbø ferjekai (Begge) Møre og Romsdal 25,0 5,0 20,0 Ny kai (Dagens kai i elendig stand)

Rv 670 Kvanne ferjekai( Sjøsiden) Møre og Romsdal 20,0 10,0 10,0 Ny kai

Rv 777 Seierstad ferjekai Nord Trøndelag 20,0 5,0 15,0 Ny ferjekai. Eks infrastruktur landside beholdes

Moss fk Østfold 15,0 15,0 Utbedring og spuntvegg og oppgradering av oppsitllingplasser

Ferjekaier - vedlikehold

Rv 836 Selvær fk Nordland 5,0 5,0 Utdyping innseiling

E39 Festøy ferjekai ( Sjøsiden) Møre og Romsdal 29,0 29,0 Ny hovedkai august

E39 Vestnes ferjekai ( Sjøsiden) Møre og Romsdal 6,0 6,0 Forlenging tillegskai mai

E39 Vestnes ferjekai ( Landsiden) Møre og Romsdal 2,0 2,0

Rv 710 Valset fergekai (sjøsiden) Sør-Trøndelag 15,0 15,0 Ny fergekaibås og fergelem august

Rv 669 Edøy ferjekai( Sjøsiden) Møre og Romsdal 10,0 10,0 Utbedre kai augustNye strekningsvise prosjekter

Rv 2 Kongsvinger - Slomarka 20 St.prp. nr. 1:

mulig oppst. 2009

E18 Melleby -Momarken 5E6 Dal - Minnesund 20 St.prp. nr. 1:

grunnerverv 2009

E39 Jektvik - Sandviksvåg 20 Ny parsell innenfor bompengeprosjektetE39 Høgkjølen - Harangen ? Nytt

E6 Oppdal sentrum og deler av ? Nye

Korporals bru - VindalslieneE6 Brenna - Brattås ? Nytt

(Grane kommune i Nordland)