Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:479 (2008-2009)
Innlevert: 02.01.2009
Sendt: 06.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Etterslepet på stam- og riksvegnettet fortsetter å øke. Jeg viser til spørsmål nr 392 fra representanten Arne Sortevik om etterslepet på stam- og riksvegnettet, og statsrådens svar datert 16.12.08.
Kan jeg derfor tillate meg å be om at oversikten over utviklingen (økningen) i etterslepet på stam og riksvegnettet spesifiseres på det enkelte fylket, på samme måte som i svaret på spørsmål 392 fra representanten Arne Sortevik?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det vedlikeholdsrelaterte etterslepet (forfallet) på det statlige vegnettet ble definert og beregnet i prosjektet Vegkapital i 2003. Siden den gang er det ikke gjennomført detaljerte beregninger etter samme metodikk som ble benyttet i Vegkapitalprosjektet. Statens vegvesen har imidlertid etter 2003 gjort overordnete vurderinger på vegnettsnivå av utviklingen i etterslepet basert på sammenligning av behovsvurderinger for vegobjekter/prosesser som er relevante i forhold til forfallet og faktisk tildelte/brukte midler på de samme vegobjektene/prosessene.

Jeg mener det er behov for å styrke datagrunnlaget når det gjelder etterslepet for vegkapitalen. Jeg vil derfor ta initiativ for en ny gjennomgang av vedlikeholdsetterslepet. Dette skal gi en bedre forutsetning for å fastslå hvor store bevilgninger som er nødvendige for å opprettholde vegkapitalen og ta igjen etterslepet.

Etterslepet fordeler seg fylkesvis på stamveger og øvrige riksveger som vist i tabellen under. Det er benyttet samme fordeling som beregnet i Vegkapitalprosjektet i 2003. Det er derfor den samme prosentvise fordelingen mellom fylkene i perioden 2003–2008. Dette må ses på som en praktisk tilnærming, da fordelingen i realiteten mellom fylker vil ha endret seg noe i løpet av tidsperioden.Vedlikeholdsmessig etterslep pr. 1.1.2008 Mill. 2008-Kr

Stamveger Øvr.riksveger Total riksveg

Østfold 132 549 681

Akershus 332 562 894

Oslo 374 324 698

Hedmark 180 506 686

Oppland 220 349 569

Buskerud 244 627 871

Vestfold 125 297 422

Telemark 198 823 1021

Aust-Agder 127 316 443

Vest-Agder 183 228 411

Rogaland 394 560 954

Hordaland 869 1289 2158

Sogn og Fjordane 414 722 1136

Møre og Romsdal 227 665 892

Sør-Trøndelag 252 436 688

Nord-Trøndelag 229 457 686

Nordland 715 766 1481

Troms 345 833 1178

Finnmark 341 363 704

Hele landet 5901 10675 16576