Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:484 (2008-2009)
Innlevert: 07.01.2009
Sendt: 07.01.2009
Besvart: 09.01.2009 av justisminister Knut Storberget

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Hvorfor blir muligheten til å få utstedt pass redusert fra 11 til 5 steder på Sunnmøre og hvorfor får ikke alle lensmannskontorer som ønsker det tildelt politiets egne passautomater?

Begrunnelse

Fra 1. juli 2009 innfører politiet egne passautomater for utstedelse av pass. Det viser seg at kun halvparten av alle lensmannskontorer i landet vil få tildelt nevnte automater. I anbefalingene fra PDMT blir det anbefalt å ha to kiosker på hvert utstedelsested. For Sunnmøre som har fått tildelt 10 kiosker vil det medføre at utstedelsested blir redusert i fra 11 til 5 steder. Totalt på Sunnmøre blir det utstedt nesten 23 000 pass i året. Hvis det kun blir 5 utstedelsesteder vil det bli utstedt ca. 2270 pass på hvert sted. I forbindelse med politireformen ble det gjennomført betydelig omorganisering på Sunnmøre, for å effektivisere. En føler nå at brukerne blir straffet når ikke alle lensmannskontor som i dag utsteder pass får mulighet til å fortsette med det. Lensmannskontoret i Sula utsteder i dag om lag 1000 pass i året, og tilførte staten i 2007 kr 676 400 i gebyrinntekter. Det at kontoret nå ikke har blitt tildelt passautomat, vil føre til at alle henvendelser på dette går til Tinghuset i Ålesund. Det at muligheten til å få utstedt pass blir redusert i fra 11 til 5 steder på Sunnmøre vil være med å bygge ned det desentraliserte politiet. Politiets data og materielltjeneste har opplyst at det er en politisk avgjørelse at det ikke blir utplassert automater til alle lensmannskontorer.
Dette virker ikke til å være i samsvar med politireformen hvor en fremhever at vi skal ha et sterkt lokalt tjenesteytende politi med god forankring i lokalbefolkningen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er igangsatt et arbeid for å anskaffe og utplassere nytt utstyr i politidistriktene til bruk ved datafangst (foto, fingeravtrykk og signatur) for utstedelse av maskinlesbare pass med biometri. Utstyret som skal benyttes til innhenting av biometriske data kalles biometrikiosker. En biometrikiosk koster ca. 130 000 kr. Politiets data og materielltjeneste har beregnet at en biometrikiosk vil kunne håndtere rundt 7000 søknader pr. år.

Mange passøkersteder utsteder i dag et lavt volum pass, til tross for kort avstand til nærmeste søkersted. Ut fra dette synes det ikke hensiktsmessig å opprettholde samtlige av dagens passøkersteder ved innføringen av nytt biometrifangstutstyr. Det er imidlertid klart at geografiske forhold er av betydning i vurderingen av hvilke søkersteder som skal opprettholdes. Det skal ved tilretteleggingen legges stor vekt på publikumsservice og brukervennlige løsninger.

Politidirektoratet har, basert på innhentede opplysninger fra alle politidistriktene, foretatt en kartlegging av behovet for biometrikiosker i de ulike politidistriktene. I vurderingen er det blant annet sett hen til hvor mange søkersteder det enkelte politidistrikt har pr. i dag, samt antall søknader i distriktet totalt og fordelt på de enkelte søkersteder. Det er lagt vekt på hvilke søkersteder som bør opprettholdes i fremtiden under hensyntagen til antall søknader pr. søkersted og publikumsservice, og det er lagt til grunn at enkelte søkersteder med et lavt antall søknader må opprettholdes fordi reiseavstanden til publikum ellers ville blitt svært lang.

Ut fra dette er det totalt blitt bestilt 358 ordinære kiosker og tre mobile løsninger. Det er av Politidirektoratet opplyst at ti ordinære biometrikiosker vil bli plassert i Sunnmøre politidistrikt, fordelt på fem søkersteder. Fordelingen både sentralt og lokalt baseres på grunnlag av de ovennevnte prinsipper, men det er politimesteren som bestemmer hvor biometrikioskene skal plasseres.